Gemeente Westland wijkt zonder overleg Gouden Driehoek af van Detailhandelsvisie

Om een compleet beeld van dit dossier te vormen beginnen we met een terugblik naar 2021.

Patijnenburg 8
In het eerste kwartaal van 2021 bereikte BIZ Naaldwijk en MKB Westland het bericht dat er een verzoek lag tot het aanpassen van de bestemming aan de Patijnenburg 8 te Naaldwijk. Over dit onderwerp is toen meermaals overleg geweest met de partijen die op een later moment lid zouden worden van de Gouden Driehoek. Bij het indienen van dit verzoek was de detailhandelsvisie nog niet vastgesteld dus was één van de argumenten van de gemeente in dat geval niet terug te kunnen vallen op een beleid, in het huidige beleid was deze omzetting niet tegen te houden.

Patijnenburg 2
Voordat wij overgaan tot ons verschil van mening met de gemeente hieronder kort een terugblik naar de totstandkoming van de de detailhandelsvisie.

Detailhandelsvisie 2021-2026
De gemeenteraad van Westland stelde in maart 2021 na een participatietraject de detailhandelsvisie vast. Na de tuinbouw is de detailhandel de grootste ‘werkgever’ in Westland. Een sector met een groot economisch belang. Winkels en winkelcentra zijn het kloppende hart van de Westlandse dorpen: zonder winkels geen levendigheid. De visie geeft op juridische en ruimtelijk-planologische hoofdlijnen de keuzes voor de toekomst. Dit is een belangrijke eerste stap naar versterking van de winkelgebieden in Westland.

Hoofdwinkelcircuit
In de visie wordt voor ieder dorp een hoofdwinkelcircuit aangewezen. Dit is het gebied waarbinnen het we het winkelaanbod willen concentreren.

Transformatiegebied
Een transformatiegebied is een deel van het dorp waar nu winkels gevestigd zijn, maar die we op termijn zouden willen verplaatsen naar het hoofdwinkelcircuit.

Gouden Driehoek
Gemeente Westland gaat in de Gouden Driehoek in overleg met ondernemers en vastgoedeigenaren. Deze overleggen vinden elk half jaar plaats en vaker indien daar aanleiding voor is. Het doel is om in een goede samenhang vorm te geven aan het bewuste winkelcentrum; leegstand wordt beperkt en er wordt gezorgd voor een compact en sterk gebied waar het goed ondernemen én winkelen is. 

Omgevingsvergunning
Wij waren dan ook verbaasd toen wij vernamen dat er discussie was over het verlenen van een omgevingsvergunning om het pand Patijnenburg 2 in strijd met de bestemming voor detailhandel te mogen gebruiken. Naast dat dat in strijd is met de bestemming was dit ook in strijd met de detailhandelsvisie, het gaat tenslotte om gebied buiten het hoofdwinkelcircuit. Hierdoor zien wij andere ondernemers benadeeld worden en creëer je door het toevoegen van detailhandel meters leegstand op andere locaties.

Vergunning in eerste instantie afgewezen
In eerste instantie was de vergunning voor de Patijnenburg 2 door de toenmalige wethouder afgewezen. Er werd gesuggereerd dat de keten uit Naaldwijk zou vertrekken, vanuit de Gouden Driehoek leefde het beeld dat er voldoende alternatieven waren voor deze partij. De leden van de Gouden Driehoek wilde de keten graag in het hoofdwinkelcircuit behouden.

Bezwarencommissie
De indiener tekende bezwaar aan en het dossier kwam terecht bij de bezwarencommissie van de gemeente. Bij toeval kwam dit MKB Westland en de BIZ ter ore en de voorzitter van BIZ Naaldwijk was dan ook aanwezig bij de betreffende hoorzitting. In deze hoorzitting verbaasde de voorzitter zich over de dossierkennis van de advocaat/jurist van de gemeente en de dag erna heeft hij in gezamenlijkheid met MKB Westland hiervan direct melding gemaakt bij de Wethouder. Desondanks besloot de bezwarencommissie uiteindelijk mee te gaan met de indiener en gaf het college het advies de vergunning alsnog af te geven. Het was aan het college of ze voet bij stuk zouden houden en achter de detailhandelsvisie bleven staan of dat ze zouden besluiten om af te wijken van de visie. Dit laatste bleek het geval.

Benadelen andere ondernemers:
– er bleken andere ondernemers interesse te hebben in deze locatie (zij hebben hierop verder geen actie ondernomen omdat zij in de detailhandelsvisie zagen dat het vestigen van een winkel/horeca daar niet mogelijk was)
– er waren andere leegstaande panden welke (mogelijk) gevuld konden worden met de betreffende keten
– in het verleden hebben ondernemers al hun zorgen geuit over het toevoegen van winkelmeters aan de Patijnenburg; door een nieuwe looproute die ontstaat maken zij zich zorgen over de impact op de rest van het winkelgebied

Afwijken detailhandelsvisie:
– in de visie is afgesproken dat we belangrijke zaken voor de centra zouden overleggen in de Gouden Driehoek; de leden van de Gouden Driehoek zijn niet tijdig betrokken in het bezwarenproces en werden voor een voldongen feit gesteld
– de jurist van de gemeente heeft geen contact met de Gouden Driehoek opgenomen om zijn dossier voor de bezwarencommissie op te stellen. Bij aanwezigheid door de voorzitter van de BIZ tijdens de bezwarencommissie constateerde deze dat hij (of andere betrokkenen in de Gouden Driehoek) de jurist van nuttig informatie had(den) kunnen voorzien die mogelijk invloed had gehad op de besluitvorming
– er worden bovenop de bestaande winkelmeters extra meters toegevoegd; dit wijkt af van de detailhandelsvisie
– er wordt afgeweken van de vaststelling van hoofdwinkelcircuit doordat er buiten die hoofdcircuit meters worden toegevoegd
– bovenstaande geeft zorg voor precedentwerking op andere locaties in Westland

Verstrekken vergunning
De verbazing was groot toen in het weekend van 17 september BIZ Voorzitter Wiendels werd gebeld door leden; ‘lezen wij nou dat er een vergunning is verstrekt voor Patijnenburg 2?’ Juist in een gevoelig dossier als dit had het de gemeente gesierd en/of de Gouden Driehoek, BIZ Naaldwijk of MKB Westland te informeren dat de vergunning op 16 september was verstrekt en openbaar gemaakt. Voor een gemeente die eerder genoemde partijen tot serieuze gesprekspartners bestempeld is dit op zijn hoogst merkwaardig te noemen.

Gesprekken
Naar aanleiding van bovenstaande en onze brieven is meermaals overleg geweest met de Wethouder over dit onderwerp. In het laatste gesprek gingen wij uiteen met de mededeling dat wij altijd nog in gesprek konden met de jurist van de gemeente zodat deze ons toelichting kon geven. Gezien de voorzitter van BIZ Naaldwijk en de voorzitter van MKB Westland beide geen jurist zijn leek het ons verstandig er zelf één te raadplegen. Deze heeft ons voorzien van zijn visie op dit traject. Hij geeft daarbij aan; ‘Op grond van het bovenstaande concludeer ik dat het bovengenoemde besluit van het College niet voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan in de rechtspraak worden gesteld.‘ Met deze visie wilde wij  in gesprek met de wethouder en de jurist van de gemeente. Helaas blijkt de wethouder het nut van deze afspraak niet meer te zien.

Zorgen om detailhandelsvisie
Ook de in september 2022 gestelde vragen door CDA Westland werden in de betreffende commissievergadering (29 september 2022) zonder ruimte tot aanvullende vragen van tafel geveegd. In deze vergadering ontstaat later tumult over het niet mogen stellen van deze aanvullende vragen. De BIZ’en, leden van de Gouden Driehoek en MKB Westland hebben de wethouder dan ook aangegeven dat zij grote zorgen hebben om de wijze waarop de gemeente omspringt met de visie en in hoeverre de gemeente hen als gesprekspartner serieus neemt.

Vanuit MKB Westland staan wij nog steeds achter de detailhandelsvisie, de overleggen met de Gouden Driehoek en de in de visie opgenomen actiepunten. Wij gaan er vanuit dat in het vervolg geen afwijkingen meer plaats zullen vinden zonder overleg met de Gouden Driehoek en de Gemeenteraad en dat openstaande actiepunten uit de visie verder opgepakt zullen worden.

Belangrijkste communicatie in dit dossier
22 juni 2022: email met zorgen vanuit BIZ/MKB Westland voor uitspraak bezwarencommissie
26 juli 2022: officiële brief over het proces bezwarencommissie
18 september 2022: reactie MKB Westland nav publiceren bestemmingswijziging
23 september 2022: Reactie Gemeente Westland op de brief van 26 juni
29 september 2022: vragen vanuit CDA Westland
29 september 2022: inspreektekst Rein Wiendels en inspreken raadsvergadering
8 december 2022: email met reactie advocaat BIZ Naaldwijk & MKB Westland
20 december 2022: brief BIZ’en betrokkenen over zorgen detailhandelsvisie
20 januari 2023: reactie wethouder op brief 8 en 20 december 2022
29 januari 2023: reactie voorzitter MKB Westland op brief 20 januari