Brief: MKB Westland vraagt extra steun voor ondernemers!

Vandaag, 21 januari 2021 hebben wij onderstaande brief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Westland. Wij maken ons grote zorgen over de situatie waarin diverse ondernemers verkeren, wij hopen dan ook op extra steun van Gemeente Westland.

Begeleidende email:

Geachte burgemeester Arends, geachte wethouders,

Via deze brief willen we u op de hoogte stellen van een aantal ontwikkelingen die in onze ogen negatief uitpakken voor het Westlandse bedrijfsleven en daarmee indirect voor Westland als geheel. Het is een divers palet aan vragen, grotendeels tegen de achtergrond van de huidige coronacrisis.

Er dreigen op korte termijn horecabedrijven, winkels, maar ook (sport)verenigingen en gehele branches (denk aan de evenementenbranche) om te vallen. Wat betreft de beleidsonderwerpen waar Gemeente Westland wel op kan acteren; de 25 miljoen euro die die voorjaar uit de WES-gelden zijn gehaald, zijn bij lange na niet voldoende. Wees ruimhartiger. Gemeente Westland heeft niets aan een la vol tafelzilver als er op korte termijn bedrijven omvallen en in deze val de gehele Westlandse samenleving meeslepen.

Wij zien uw reactie, vanwege het spoedeisend karakter, graag op zeer korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Shirley Schelkers
Voorzitter

De gehele brief:

Honselersdijk, 21 januari 2021

Geachte burgemeester Arends, Geachte Wethouders,

Via deze brief willen we u op de hoogte stellen van een aantal ontwikkelingen die in onze ogen negatief uitpakken voor het Westlandse bedrijfsleven en daarmee indirect voor Westland als geheel. Het is een divers palet aan vragen, grotendeels tegen de achtergrond van de huidige coronacrisis.

Proces TOZO

Graag vragen wij aandacht voor het proces van het aanvragen bij een tegemoetkoming uit de TOZO-regeling. Ondernemers moeten soms meerdere keren dezelfde aanvraag doen, omdat er korte deadlines gesteld worden voor het aanleveren van aanvullende stukken. Stukken moeten geheel compleet zijn, ook als deze nog niet beschikbaar zijn. Zo is er bijvoorbeeld een casus van een ondernemer die al maanden verlies draait, deze in december een aanvraag doet welke niet tijdig gecompleteerd is en hierdoor de aanvraag geannuleerd wordt door de gemeente. In januari dient de ondernemer de aanvraag opnieuw in. Deze ondernemer beschikt nog niet over de belastingaangifte over december, omdat de boekhouder deze nog niet gereed heeft. Op deze manier ontstaat er een systeem waarin de ondernemers, bij wie het water aan de lippen staat, continu op de wachtbank blijven. 

Partnertoets TOZO

Eveneens in de TOZO-regeling speelt het probleem van de partnertoets. MKB Westland begrijpt heel goed dat er bij bijvoorbeeld het verstrekken van een bijstandsuitkering gekeken wordt naar het inkomen van een partner. Echter een partner aanspreken om mee te betalen aan de lasten van een bedrijfspand en personeelskosten, buiten hun eigen schuld om, is alleszins onredelijk. Als bijvoorbeeld partner A een op last van de overheid gesloten bedrijf heeft en niets verdient en partner B uit loondienst 3000 euro verdient, kan niet worden gevraagd deze 3000 euro als omzet te zien voor het bedrijf van partner A. Per saldo heeft het echtpaar A-B dan nog geen brood op de plank.

OZB

Het heffen van de Onroerende Zaak Belasting is een taak van Gemeente Westland. Het is in normale omstandigheden (afgezien van de te ferme stijging in recente jaren) misschien een belasting die billijk is. Echter in deze tijden zou de afdeling belastingen van Gemeente

Westland maatwerk moeten verlenen aan (zwaar) getroffen bedrijven. Sowieso bij ondernemers die ‘TOZO’ aanvragen, is het in de visie van MKB Westland niet meer dan logisch dan de OZB dit jaar kwijt te schelden.

 Tarieven begraafplaatsen

Een onderwerp dat op het eerste oog niet direct verband houdt met de coronacrisis, maar wel een actueel onderwerp. MKB Westland heeft kennis genomen van de open brief die een dertiental Westlandse uitvaartondernemers aan Gemeente Westland heeft gericht. Aangezien onder deze bedrijven ook betrokken MKB-leden zijn en ook het uitvaartwezen een bedrijfstak is die ons na aan het hart gaat, vragen wij u om een reactie op deze brief. De tarieven voor begraven liggen in Westland al relatief hoog en een stijging van 35% ineens getuigt niet van een goed doordacht en stapsgewijs ingevoerd beleid. Het zou zeer wel mogelijk zijn dat nog meer Westlanders kiezen voor een crematie in Maassluis of Kijkduin en op deze wijze zal de exploitatie van begraafplaatsen nog verder onder druk komen. Ook begrafenissen vinden in deze tijd op een sobere wijze plaats en ook in die zin heeft deze branche wel degelijk te maken met moeilijke tijden.

De open brief is in de bijlage toegevoegd.

Vragen

Hetgeen MKB Westland u wil vragen is een reactie op bovenstaande vier onderwerpen;

 1. Kunt u zorgdragen voor begeleiding bij het aanvragen van de TOZO-regeling?
  1. Het niet annuleren van aanvragen als deze nog niet compleet zijn.
  2. Het ondersteunen bij het completeren van deze aanvragen.
  3. Het meedenken voor welke subsidies ondernemers nog meer in aanmerking komen.
 2. Andere gemeente hebben een supportplatform waarbij de gemeente zelf ondersteuning biedt, het platform van Gemeente Westland verwijst vooral naar andere partijen (waarbij wij een belangrijke partij als het Ondernemersklankbord missen) en biedt de gemeente zelf geen extra ondersteuning. Waarom kiest u voor deze werkwijze?
 3. Kan de gemeente kijken of de partnertoets bij het aanvragen van de TOZO kan komen te vervallen?
 4. Kan de OZB-heffing worden kwijtgescholden bij branches/bedrijven die door de coronacrisis zwaar zijn getroffen?
 5. Kunt u een reactie geven op de open brief van dertien uitvaartondernemingen uit Westland?

MKB Westland is ervan bewust dat niet alle bovenstaande vragen buiten de macht van het College van Burgemeester en Wethouders liggen. Hiervoor geldt; gebruik alstublieft uw kracht om als Gemeente Westland, eventueel middels de Vereniging Nederlandse Gemeenten, een lobby op te zetten richting landelijke politiek en besluitvormers.

Er dreigen op korte termijn horecabedrijven, winkels, maar ook (sport)verenigingen en gehele branches (denk aan de evenementenbranche) om te vallen. Wat betreft de beleidsonderwerpen waar Gemeente Westland wel op kan acteren; de 25 miljoen euro die die voorjaar uit de WES-gelden zijn gehaald, zijn bij lange na niet voldoende. Wees ruimhartiger. Gemeente Westland heeft niets aan een la vol tafelzilver als er op korte termijn bedrijven omvallen en in deze val de gehele Westlandse samenleving meeslepen.

Wij zien uw reactie, vanwege het spoedeisend karakter, graag op zeer korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Shirley Schelkers
Voorzitter MKB Westland