Inspreektekst begrotingsvergadering Gemeente Westland

Tijdens de Begrotingsvergadering van Gemeente Westland (12 november 2019) sprak MKB Westland-manager Roel Batelaan de volgende tekst uit. Deze tekst werd uitgesproken mede namens Horeca Westland. 

Geacht College van B&W, geachte raadsleden, geachte toehoorders,

Ik neem u even mee naar 16 juli van dit jaar. Ik neem u mee naar dezelfde zaal, deze raadszaal. Zojuist heeft tot u gesproken de voorzitter van MKB Westland; Shirley Schelkers. Zij heeft in haar bijdrage gerefereerd aan de brief die MKB Westland, Horeca Westland en VNO NCW Westland Delfland hebben geschreven en heeft ook benoemd dat alle negen raadsfracties zijn bezocht. Bij veel partijen vond het verhaal gehoor en sterker nog; een raadsmeerderheid schaarde zich achter de grieven van onze belangenorganisaties. Op www.MKBWestland.nl hebben wij D66 Westland, Gemeentebelang Westland, Groenlinks Westland, PVDA Westland, VVD Westland en Westland Verstandig bedankt voor de steun aan Westlandse ondernemers.
Morgen hopen wij weer een soortgelijk bericht te kunnen plaatsen. De titel zou kunnen luiden: “Politiek komt afspraken na; ondernemers worden gesteund.”

Op zich zou ik mijn inspraak hierbij kunnen laten. Immers het gaat nu om het proces dat gelopen is en de keuzes die hierin gemaakt zijn. Wij hopen dat de partijen die het college hebben verzocht om terug te gaan naar de tekentafel en (onder andere) deze stapeling van lasten voor ondernemers tegen het licht te houden, ook nu nog deze mening hebben. Een motie zou het ultimum remedium kunnen zijn voor deze fracties om het college tot de orde te roepen.
Voor de later ingeschakelde kijker dan toch even een korte opsomming van de inhoud;
1) MKB Westland en Horeca Westland vinden allereerst een OZB-verhoging van 25 % voor ondernemers onacceptabel. Het is weliswaar niet de eerder genoemde 30%, maar hier is geen sprake van een fikse verlaging die een raadsmeerderheid en wij voorstonden. Niet alle ondernemers zijn de crisis al te boven en een dergelijke grote verhoging in combinatie met de algehele lastenverhoging geeft dan ook een verkeerd signaal aan deze doelgroep af.
2) De invoering van reclamebelasting in 2021 is in onze ogen een andere melkkoe. 750.000 zal dit moeten opleveren, maar hoe de pijn verdeeld gaat worden, is nog niet bekend. Als de gemeenteraad hiermee instemt, wordt een blanco cheque getekend. Nou ja, een cheque van 750.000 euro, maar nog geen idee wie die gaat betalen…
3) Ten derde maken wij ons grote zorgen over de trage voortgang in centrumplannen en het terugdringen van de leegstand. Het in de begroting opgenomen bedrag is wat ons betreft onvoldoende om deze problemen aan te kunnen pakken. Zo zijn er in bijvoorbeeld Wateringen en Monster nog aanzienlijke veranderingen nodig om de centra toekomstbestendig te maken. Ook het terugdringen van leegstand in geheel Westland zal kosten met zich meebrengen, o.a. de ambtelijke kosten tot het vaststellen van de kernwinkelgebieden en het transformeren van de winkelpanden naar woonbestemming. Wij willen u dan ook vragen extra budget vrij te maken voor de diverse centra in Westland.

Wat willen MKB Westland en Horeca Westland dan wel?
Wij snappen dat de pijn verdeeld moet worden en het gat in de gemeentelijke begroting deels bij het bedrijfsleven komt te liggen. Echter de huidige reflex van het college om de rekening blind door te schuiven, valt bij ons verkeerd.
1) De OZB voor ondernemers kan stapsgewijs worden verhoogd. In de huidige bestuursperiode zou er bijvoorbeeld maximaal 7,5% verhoging in 2020 en 7,5 % verhoging in 2021 kunnen worden doorgevoerd. In 2022 wordt het tarief weer bevroren en erna is het aan het nieuwe College van B&W.
2) De reclamebelasting moet niet worden ingevoerd. Als de gemeente stug vasthoudt, zal eerst beleid moeten worden gemaakt en moeten de bedrijven die het aangaat, weten waar deze aan toe zijn.
3) De totaal begrote 3,4 miljoen euro voor centrumplannen voor 2020 en 2021, lijkt heel wat. Echter als Gemeente Westland ambitie heeft en diverse kernen niet tot ‘slaapdorpen’ wil bestempelen, zal dit bedrag niet voldoende zijn. Een uitsplitsing per kern zal dit duiden; bijvoorbeeld Wateringen zal in 2021 en 2022 totaal 200.000 euro ontvangen. Een klein bedrag voor een kern waar toch het nodige zal moeten gebeuren.

Hierbij doe ik namens praktisch alle leden van MKB Westland en Horeca Westland nogmaals het verzoek de ondernemers van Westland, de motor van Westland, te steunen en deze stapeling van lastenverzwaringen te voorkomen en te investeren in de centrumplannen.