BIZ’en klaar voor de toekomst!

Westland kent zes BIZ’en in de winkelgebieden. Streamer maakt een gang langs de kernen ’s-Gravenzande, Honselersdijk, De Lier, Monster, Naaldwijk en Wateringen om de actuele stand van zaken op te nemen. Maar eerste de vraag; wat is een BIZ eigenlijk?

Wat is een BIZ?

Een BIZ is een afgebakend gebied waarbij ondernemers zich verenigen. In dit artikel ligt de focus op BIZ’en in de dorpscentra. Door de wijze waarop deze BIZ zich verenigt, is het geen vrijblijvende organisatie maar een actieve vereniging of stichting met een bestuur. Met een bijdrage van de leden kunnen diverse zaken worden georganiseerd in hun centrum. Gemeente Westland speelt een faciliterende rol door de inning van de bijdrage op zich te nemen. De gemeente Westland heeft ook te kennen gegeven baat te hebben bij sterke BIZ’en. Deze zorgen namelijk voor levendige dorpscentra en middels de besturen is er goed contact tussen gemeente en ondernemers mogelijk.

Hoe is de BIZ ontstaan?

Het idee van de BIZ is ontstaan naar de succesvolle BIDs (Business Improvement Districts) die al decennia in Canada en de VS bestaan. Een instrument ‘van, vóór en door ondernemers’. In 2010 is in Nederland de BIZ door een experimentwet gestart waarbij ook in Westland al een aantal BIZ’en van start zijn gegaan. In 2015 zijn zij voortgezet onder de definitieve wet. De BIZ-termijn wordt vooraf vastgesteld, bij 5 BIZ’en in de centra verloopt deze binnenkort. In het najaar zal er weer gestemd worden door de ondernemers in de betreffende centra over het voortzetten van de BIZ’en.

Wat is het belang van een BIZ?

Belangrijke zaken waar de BIZ zich voor inzet, zijn het zorgen voor aantrekkelijke centra met mooie evenementen, gebiedsmarketing en een professioneel management. De BIZ is er voor en door ondernemers. Juist door de samenwerking tussen de BIZ, de gemeente en MKB Westland kunnen de inwoners van Westland genieten van kwalitatief mooie centra waar altijd wat te beleven valt!

Naaldwijk, Rein Wiendels

“In ‘Naaldwijk Winkelrijk’ functioneert de BIZ als winkeliersvereniging met diverse kerntaken. De eerste kerntaak is promotie; we pogen om alle positieve aspecten van Naaldwijk naar buiten uit te dragen en meer consumenten te trekken. Deze promotie gebeurt door gerichte marketing, het jaarrond organiseren van evenementen en zorgdragen voor groenvoorzieningen en feestverlichting in de karakteristieke kern. Naast promotie is de uniforme uitstraling naar derden een kerntaak; zo wordt met Gemeente Westland en MKB Westland namens alle ondernemers gesproken. We bezoeken met regelmaat relevante vergaderingen van Gemeente Westland, bijvoorbeeld nu de retailvisie wordt ontwikkeld. Ook de interne organisatie van de ondernemers is een belangrijke kerntaak; zo is er een werkgroep Horeca en een werkgroep De Tuinen. Verder worden er nieuwsbrieven verstuurd aan de aangesloten BIZ-leden.

Kortom: Naaldwijk centrum zonder BIZ? Ik kan het me niet voorstellen!”

Honselersdijk, Rob Starrenburg

“Een BIZ is belangrijk voor samenwerking en het creëren van eenheid. Zeker in de afgelopen maanden is het succes van samenwerking en het zoeken van verbinding gebleken. Ondernemers en het winkelend publiek worden zo betrokken bij het dorp. De BIZ is onmisbaar om Honselersdijk leefbaar te houden, ook met het oog op de uitstraling van het dorp. Zo hangen er fraaie plantenbaskets aan de lantaarns. Een ander aandachtspunt was veiligheid; er is minder overlast van hangjongeren. Er komt binnenkort een ‘Huis van de buurt’ en daarmee een fijn plein dat gaat fungeren als ontmoetingsplaats. De samenwerking met sportclubs, verenigingen en de organisatie van de Honselse Feestweek lopen prima. Grote wens is het realiseren van woningbouw in Honselersdijk. Daarvoor zijn wij druk in contact met de gemeente; voor een gezonde middenstand, moet je ook een zekere groei kennen.”

Monster, Frank Rijneveen

“BIZ Monster is ontwikkeld tot een vereniging die in de basis sterk is en ook een kwaliteitsslag heeft gemaakt in de activiteiten. De gezamenlijke doelstelling helpt hier uiteraard aan mee. De voortzetting van de BIZ is om deze reden onontkoombaar. Ook wordt er contact gezocht met ondernemers op bedrijventerrein Vlotlaan; zo kun je elkaar als Monsterse ondernemers versterken. De saamhorigheid is echt gegroeid in de laatste jaren, ook MKB Westland heeft hierin een grote rol gespeeld. Bij winkeliersverenigingen zag je in de afgelopen jaren wel eens een tanende betrokkenheid en minder enthousiasme. Dat ondervang je door een BIZ te realiseren; zo voorkom je dat de financiële lasten maar door een paar schouders worden gedragen.”

’s-Gravenzande, Fred van Geffen

“In ’s-Gravenzande is de afgelopen jaren het nodige gebeurd; het centrum heeft een metamorfose ondergaan. Het Graaf Florisplein en Marktplein hebben een herinrichting ondergaan. De Graaf Willem II straat en het gelijknamige pleintje zijn opgeleverd. Dit heeft de positie van horeca en winkels in ‘onze stad’ aanzienlijk verbeterd. De BIZ is hierbij nauw betrokken geweest en zo is het saamhorigheidsgevoel versterkt, ook in de afgelopen moeilijke periode zie je dat er gezamenlijk creatieve oplossingen worden gevonden. Deze structurele samenwerking moeten we proberen uit te bouwen, ook de samenwerking met andere belanghebbenden is een blijvend punt van aandacht. De te ontwikkelen retailvisie van Gemeente Westland stemt hoopvol, maar we moeten toezien op een goed uitvoeringsplan. Grootste voordeel van de BIZ is de financiële zekerheid en daarmee de continuïteit voor een periode van vijf jaar. Zo kunnen lange termijn acties worden opgezet, dit is een essentieel verschil met een winkeliersvereniging zonder duidelijk afgebakende periode.”

Wateringen, Erik Koeze

“Voor BIZ Wateringen waren de plantenbaskets een mooie manier om het dorp op een vrij eenvoudige wijze te verfraaien. Er zijn veel positieve reacties op gekomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat groen en bloemen in de kern goed zijn voor het gevoel van veiligheid en daarnaast stemt het vrolijk. De financiële zekerheid van de BIZ maakte het mogelijk een gunstig een langlopend contract af te sluiten met De Zonnebloem. Zorgelijker vinden wij de onduidelijkheid over de toekomstvisie. Gemeente Westland is hier aan zet, er moet een goed ondernemersklimaat worden geschapen. Op korte termijn kunnen er al slagen worden gemaakt met betrekking tot de doorstroom en parkeerfaciliteiten. Het mooie van de BIZ vinden wij dat iedereen zijn geldelijke steentje bijdraagt; in plaats van ‘gedeelde smart is halve smart’ zeggen wij liever ‘gedeelde winst is dubbele winst’.”

De Lier, Astrid Bavius

“Wij waren van het begin af aan zeer positief over het oprichten van de BIZ. De BIZ is een mooie manier om als collectief bij te dragen aan het centrum. Voordeel van een BIZ is tevens dat je niet meer de administratie hebt van het opleggen en innen van de lidmaatschapsgelden. De gemeente neemt deze taak voor de BIZ in handen.  Nadeel hier is wel dat er geen controle is wie er mogelijk niet betaald heeft. Nadeel van dit punt is dat je administratie uit het oog verliest. Meer inzicht zouden we wel prettig vinden. MKB Westland heeft Gemeente Westland verzocht hier meer inzage in te verschaffen. Daarentegen vinden wij het positief dat ook de eigenaren van de leegstaande panden aangeslagen worden, dit kan voor die eigenaren ook een impuls zijn om extra bij te dragen aan een levendig centrum.”