Westland ontdekt Keurmerk Veilig Ondernemen

BIZ ’s-Gravenzande is eind 2018 gestart met het behalen van een KVO, Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit is een samenwerking tussen ondernemers, MKB Westland, Gemeente Westland, Politie en Brandweer. Door samen op te trekken willen de partijen het centrum versterken en de veiligheid verhogen. Uitvoering hiervan geschiedt door gezamenlijk en met regelmaat een schouw in het centrum te houden, actiepunten te benoemen (en uit te voeren) en de samenwerking structureel en gecoördineerd vorm te geven. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan een centrum of een bedrijventerrein een Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen. 

Goede ervaringen KVO in ’s-Gravenzande

Marjan Naaktgeboren is namens MKB Westland degene die de KVO-trajecten begeleidt in de centra. Ze is enthousiast over het traject: “We merken dat winkeliersverenigingen tegen diverse zaken aanlopen die zij niet alleen kunnen verhelpen. Middels een KVO maken we met diverse partijen die betrokken zijn bij het centrum afspraken over het verbeteren van de leefbaarheid. Hierdoor ontstaan korte lijntjes en kunnen we snel schakelen.” Beleidsadviseur veiligheid van Gemeente Westland Martijn Rullens onderschrijft dit; “Een veilig winkelgebied is voor veel mensen van belang. Uiteraard voor de ondernemers in kwestie, voor hun werknemers maar vooral ook voor de bezoekers van het centrum.”

BIZ ’s-Gravenzande doet nu een half jaar ervaring op met het Keurmerk. Bestuurslid Paul van der Helm vindt het vooral belangrijk om op gestructureerde wijze om tafel te zitten met Gemeente, Politie en Brandweer en via korte lijnen snel en adequaat issues m.b.t. de veiligheid te tackelen. “Ook een schoon winkelcentrum is onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Een schoon winkelcentrum maakt een centrum aantrekkelijk voor ondernemers en winkelend publiek. Via een enquête konden BIZ-leden in het centrum van ’s-Gravenzande zich uitspreken over veiligheid en netheid, het is goed te weten wat er speelt bij hen.”

Een faciliterende partij is Brandweer Haaglanden, Risicobeheerser in de wijk Joop van Polen geeft aan te kunnen adviseren. “Zo kunnen we inzichtelijk maken wat er voor meldingen ontvangen worden in onze meldkamer. We blijven graag actief betrokken en lopen mee met de schouwen in het centrum waarbij we tips kunnen geven over brandgevaar van bijvoorbeeld containers die niet zijn afgesloten.”

Het voordeel van een KVO

Martijn Rullens prijst het KVO-instrument als een redelijk gestandaardiseerde werkwijze: “Met zo min mogelijk inspanningen kunnen we als gezamenlijk opererende veiligheidspartners een goed resultaat boeken. Het behalen van het KVO-certificaat is nooit het doel op zich, uiteraard gaat het erom de veiligheid, zowel cijfermatig als gevoelsmatig te verbeteren.” Ook Politie Westland omarmt het KVO-traject. Wijkagent Co Stolk werkt samen met inwoners en middenstanders aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Hierover worden afspraken gemaakt met bewoners, de middenstand en organisaties. “Samen met inwoners en ondernemers wil ik werken aan het in kaart brengen van knelpunten of overlastgevende situaties. Ik wil samen met u en de netwerkpartners kijken naar duurzame oplossingen. Daarvoor werkt de politie o.a. samen met de gemeente, scholen, hulpverlenende instanties, woningbouwverenigingen en niet te vergeten het jongerenwerk. Het KVO kan hierbij een welkome aanvulling zijn. Bij de schouwen zijn er al diverse punten op veiligheidsgebied geconstateerd  en aangepakt.”    

Geboekte resultaten van het KVO

Een aantal punten werden al direct uitgevoerd zoals Stolk hiervoor aangeeft. Naaktgeboren geeft een voorbeeld:  “Er bleek ergens een grote boom te missen. Hoe die is verwijderd, is nog steeds een raadsel. Een gapend gat bleef achter, midden voor een winkelpand. Ook ontbraken er paaltjes om een weg af te sluiten. Deze punten zijn direct opgelost. We zien de snelle samenwerking en hoge betrokkenheid.”

Rullens vult aan: “Los van de veiligheidsbevorderende maatregelen die worden getroffen, is het belangrijkste dat de veiligheidspartners elkaar makkelijker weten te vinden.”

Van der Helm is tevreden, maar er kan nog niet achterover worden geleund: “Hierbij valt met name te denken aan straatwerk in de Langestraat, dat het de afgelopen jaren zwaar te verduren heeft gehad met de vele bouwwerkzaamheden in het centrum. Ook qua schoonhouden van het winkelcentrum hopen we samen met de Gemeente Westland nog een aantal slagen te maken. Waar verder aan te denken valt is voorlichting aan ondernemers op het gebied van criminaliteitspreventie.”

KVO in andere centra/bedrijfsterreinen

Marjan Naaktgeboren raadt ook andere winkelcentra en bedrijfsterreinen aan een KVO-traject te starten. “De betrokkenheid die je met elkaar op deze manier voor een gebied voelt is groot. Daardoor blijven ook resultaten niet uit.”Vanuit de politie beaamt Stolk dit: “Op advies van de wijkagent kan er tijdens de reguliere surveillance gericht toezicht gehouden worden op bijvoorbeeld jeugdoverlast, verkeersgedrag, alcohol- en drugsoverlast of inbraak in de omgeving. Daarom is het van belang dat u als middenstander bij misstanden niet schroomt om de politie te informeren. Ik ben namelijk van mening dat u als middenstander een belangrijke partner van de wijkagent kunt zijn. U weet wat er speelt in de buurt en kent de omgeving het beste. Daardoor bent u de ogen en oren van het winkelgebied, iets waar wij als politie voor het grootste gedeelte afhankelijk van zijn.”

Begeleiding CCV

Gedurende de eerste periode van het KVO-traject is er ondersteuning vanuit het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Na enige tijd zullen MKB Westland en de BIZ de kar samen trekken. Ook Gemeente Westland, Brandweer en Politie zullen na de eerste periode faciliteren en participeren waar mogelijk. Rullens: “Het CCV is een goede schakel in de opstart van het KVO-traject. Na enige tijd kunnen de verschillende partners op eigen benen verder.”

Als eind juni een positief resultaat wordt behaald bij de audit, zal op 17 juli om 16:30 op het Marktplein het keurmerk overhandigd worden aan Wethouder Zwinkels. Bij dezen nodigen wij u van harte uit om dit heuglijke moment met ons te vieren.

Wil je meer weten over het opstarten van een KVO in een centrum of op een bedrijventerrein, neem dan contact op met Marjan Naaktgeboren,
marjan@mkbwestland.nl .