Voorjaarsnota 2019: open brief aan politiek

Voorafgaande aan de Voorjaarsnota is deze brief geschreven aan ‘de Westlandse politiek’ door MKB Westland, Horeca Westland en VNO-NCW Westland-Delfland.

Geachte Burgemeester, wethouders en leden van de gemeenteraad,

In de jaarlijkse gemeenteraadscyclus staan we aan de vooravond van de raadsvergadering over de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota is het richtinggevende document in aanloop naar de Begroting.
Nu zijn MKB Westland, Horeca Westland en VNO-NCW Westland-Delfland zich ervan bewust dat er een grote financiële opdracht bestaat voor Gemeente Westland. Een gat van 14 miljoen euro op de begroting dichten is geen sinecure. De pijn moet relatief gelijkelijk verdeeld worden over de Westlandse samenleving. Wat bovenstaande partijen betreft is het College van B&W hier (nog) niet helemaal in geslaagd. Enkele zorgpunten staan hieronder;

OZB
Het Cebeonrapport geeft aan dat Gemeente Westland qua OZB-heffing 30% onder het gemiddelde van een groep referenten zit. Welke gemeenten hebben gediend als referentie is niet helder. Of deze gemeenten vergelijkbaar zijn met Gemeente Westland is evenmin duidelijk. Daarnaast is de hoogte van de OZB slechts een meetinstrument voor één van de vele lasten voor het bedrijfsleven. Qua legeskosten bijvoorbeeld ligt Westland weer (ruim) boven omliggende gemeenten. Kortom: het geeft geen pas om de OZB in één keer met 30% te laten stijgen.

Reclamebelasting
Een overschot aan reclame in de openbare ruimte is niet fraai. Dat is ook de mening van MKB Westland. Het aanpakken ervan is logisch, maar wij zijn voorstander van een aantal mogelijkheden tot reclame zonder dat dit direct financieel belast wordt. Zo moet een winkel of bedrijfspand van buiten wel herkenbaar zijn voor publiek. Denk hierbij aan de naam op de gevel, de naam op het glas en de naam op een eventuele overkapping/zonnescherm. Grote onduidelijkheid bestaat er momenteel over de wijze van invoeren van deze reclamebelasting. Wie wordt er door getroffen en wie niet? Sowieso is dit voor bedrijven een extra belasting, ongeacht de hoogte.
Wij hopen dat het onder de loep nemen van de reclamebelasting ook leidt tot het niet verlengen of eerder verwijderen van de reclamezuilen in centra op prominente plekken. Deze zuilen dragen niet bij aan de kwaliteit van een winkelcentrum.

Rioolbelasting
De rioolbelasting gaat met 8% omhoog voor bedrijven. Ook dit is een forse stijging.
Terrassenbelasting (precariobelasting)
De invoering van terrassenbelasting staat niet in de Voorjaarsnota. Echter vanuit de ambtelijke organisatie wordt het invoeren ervan als een serieuze optie gezien. Het voorstel wordt door het college verdedigd omdat er horeca buiten de centra bestaan met terrassen op eigen terrein. Echter in de centra zijn de huur- en koopprijzen aanzienlijk hoger. Zo worden horeca-ondernemers in de centra onevenredig hard getroffen. Ook zijn horeca juist trekkers van publiek in winkelcentra. In deze tijd waarin er hard wordt gewerkt om leegstand terug te dringen, lijkt het ons geen goed idee om deze groep ondernemers extra te belasten.

Stapeling
Ondernemers worden op deze manier drie of zelfs vier keer geraakt. De OZB en rioolbelasting gaan omhoog, de reclamebelasting wordt nieuw ingevoerd. De terrassenbelasting hangt als een zwaard van Damocles boven veel ondernemers. Met een overheid die deels een terugtrekkende beweging maakt (denk hierbij aan achterstallig onderhoud aan stoepen en het niet meer plaatsen van plantenbakken in de centra), is het niet gepast om meervoudige verhoging van belastingen in te voeren. Dat invoering van deze belastingen afzonderlijk juridisch mogelijk lijkt, zegt nog niets over de redelijkheid en billijkheid van een gestapelde invoering.

Alternatieven
Westlandse ondernemers worden helaas regelmatig geconfronteerd met hogere -veelal personele- kosten die voortvloeien uit landelijke wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenstijgingen die zij veelal niet kunnen doorberekenen aan hun klanten. Ook de door de Gemeente Westland voorgestelde belastingverhoging zullen de Westlandse ondernemers op hun beurt niet zomaar aan hun klanten kunnen doorbelasten. De weerstand richting Gemeente Westland zal dan ook toenemen. Er valt volgens MKB Westland, Horeca Westland en VNO-NCW Westland-Delfland winst te behalen door kritisch te kijken naar de uitgaven- en inkomstenkant van Gemeente Westland. In dit kader zijn wij bereid om in constructief overleg na te gaan of, en zo ja welke, alternatieven voor deze lastenverhoging aanwezig zijn.

MKB-vriendelijkheid
Tweejaarlijks wordt door MKB Nederland een onderzoek gedaan onder leden naar de MKB-vriendelijkheid van de gemeente waar zij zich bevinden. In deze ranglijst eindigde Gemeente Westland in 2016 nog op de 66e plaats. In 2018 (het meest recente onderzoek) op de 82e plaats. Vooral de communicatie laat te wensen over; Westland eindigt hierbij op de 31e plek in de provincie Zuid-Holland (op totaal van 49 gemeenten). Voor wat betreft de lokale lasten scoort Westland nu nog erg goed; een 2e plek in Zuid-Holland. Deze 2e plek geeft een indicatie voor de tevredenheid van ondernemers met de huidige lokale lasten. Met de buitenproportionele lastenstijging is deze podiumplek welhaast zeker verleden tijd in het onderzoek in 2020. De pijn zal beter verdeeld moeten worden.
Wat ons betreft mag de ambitie van Gemeente Westland qua MKB-vriendelijkheid hoger liggen. Wij gaan graag richting de landelijke top tien en laten dan de grijze middenmoot (en plaats 82) achter ons. Zo wordt Westland aantrekkelijker voor ondernemers; om hier te blijven of om zich hier te vestigen. Zeker de centra van diverse kernen kunnen dit goed gebruiken.

Wij hopen dat u dit schrijven met aandacht tot u zult nemen en de genoemde argumenten laat meewegen in uw besluitvorming. Een betere spreiding van lasten zou dan het resultaat zijn.
Namens ca. 700* leden van MKB Westland, ruim 100 leden van Koninklijke Horeca Nederland afd. Westland en 700* leden van VNO-NCW Westland-Delfland bedanken wij u voor uw aandacht.

*Zowel MKB Westland als VNO-NCW Westland-Delfland hebben naast individuele leden ook diverse BIZ’en, ondernemersverenigingen en winkeliersverenigingen die zij vertegenwoordigen.

Hoogachtend

Voorzitter MKB Westland                Voorzitter KHN afd.Westland            Voorzitter VNO-NCW Westland-Delfland
Shirley Schelkers                                Ronald van Gaalen                                Pieter Eenhoorn