Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschaps besturen

De provincies zijn een belangrijke speler voor het bedrijfsleven, meer dan vaak wordt beseft. Het werk van de provincie is niet zo zichtbaar en tastbaar als dat van het Rijk of een gemeente. Provincies zijn echter van groot belang voor de samenhang in de regio: ze zorgen voor een afgewogen balans tussen steden en landelijk gebied en tussen gemeenten, zijn vergunningverlener, en hebben invloed op bestemmingsplannen. Provincies zijn ook belangrijk als aanbesteder. Jaarlijks kopen ze voor honderden miljoenen euro’s producten, diensten en werken in bij het bedrijfsleven.

Op 20 maart 2019 vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Over de inzet van het bedrijfsleven voor deze verkiezingen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland in juni 2018 een pamflet uitgebracht: ‘De provincie als regionale regisseur.’ Eens in de vier jaar gaat Nederland naar de stembus voor de Provinciale Staten. Stemgerechtigde inwoners van een provincie (inwoners vanaf 18 jaar met de Nederlandse nationaliteit) kiezen rechtstreeks hun vertegenwoordigers in het ‘provincieparlement’. Deze leden van de Provinciale Staten kiezen vervolgens de Gedeputeerde Staten. De gedeputeerden vormen met de Commissaris van de Koning de ‘regering’ van de provincie, te vergelijken met een college van burgemeester en wethouders. De leden van de Provinciale Staten hebben nog een belangrijke taak: ze kiezen de leden van de Eerste Kamer. Daarmee hebben ze indirect ook invloed op de landelijke politiek.

Sinds 2015 vinden voortaan tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen plaats voor de waterschapsbesturen. Waterschappen (ook wel hoogheemraadschappen genoemd) worden ingesteld of opgeheven door de provinciale besturen.

Hoe een waterschap wordt bestuurd en waarom de waterschapsverkiezingen belangrijk zijn voor het bedrijfsleven hebben MKB-Nederland en VNO-NCW in november 2018 in een aparte brochure gepubliceerd (‘Waterschapsverkiezingen’). Ook over de inzet van het bedrijfsleven voor deze verkiezingen is een brochure verschenen. Het werk van de provincie ligt vooral bij de fysieke taken: bereikbaarheid en toegankelijkheid (met name van het landelijk gebied).

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat dat de provincie toeziet op de ruimtelijke samenhang tussen (grotere) steden en landelijk gebied: in hoofdlijnen bepaalt de provincie of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Ook op thema’s als innovatie, industriebeleid, technologiebeleid, beleid op het terrein van toerisme en recreatie en het techniekpact kunnen provincies voor het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen.