Update Westland Agenda III

Westland Agenda III is in een succesvolle voortzetting van twee eerdere versies, Westland Agenda I en II. Westland
Agenda betreft een programma waar­binnen diverse projecten opgestart worden, die de economie van Westland een (extra) boost geven. Op gebied van Duurzaamheid, Innovatie, Logistiek,
Biobase/Circulariteit, Leefbaarheid of bijvoorbeeld Praktijkgerichte opleidingen. Binnen dit programma werkt gemeente Westland samen met het (brede) Westlands bedrijfsleven. Samenwerking met het bedrijfsleven houdt voor de gemeente in dat er gebruik wordt gemaakt van de expertise en het netwerk van het Westlands bedrijfsleven om op die manier projecten op te starten waar Westland écht behoefte aan heeft. Westland Agenda III is van start gegaan per juli 2021. Een Stuurgroep, een soort adviesgroep waar zowel gemeente alsook bedrijfsleven zitting in heeft, beoordeelt de projectaanvragen. Vervolgens, als de Stuurgroep-leden een positief advies hebben gegeven, kunnen de aanvragers een subsidieverzoek in­dienen bij de gemeente. Onderhand zijn al ruim 20 projectvoorstellen van een positief advies voorzien. Enkele voorbeelden van deze projecten:

Startup HortiHeroes

HortiHeroes wil een magneetwerking krijgen op Startups en Talenten voor de tuinbouw. Deze sector kan regionaal en (inter)nationaal koploper blijven door actief te investeren in het scouten van startups en het ontsluiten van kennis, netwerk en faciliteiten. Een goed activatieprogramma kan (1) een aan­trekkende werking hebben op startende bedrijven om zich in gemeente Westland te vestigen en (2) op hooggeschoold talent om een uitdagende baan in de sector te gaan vervullen. Het activatieprogramma zal o.a. bestaan uit netwerkbijeenkomsten, kennissessies, warme introducties naar (industriële) partners en experts. Scouten, verbinden en inspireren staat hierbij centraal.

Vooronderzoek behoud Sonnehoeck 

Stichting Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een concreet plan van aanpak tot behoud van Sonnehoeck. Daarin moet een concreet antwoord komen op de vraag: “Hoe wordt Sonnehoeck toekomstbestendig?” Dit zal een ambitieus plan zijn omdat uit het
rapport zal moeten blijken wat de kansen en mogelijkheden zijn om via een solide businessplan de conti­nuïteit van Sonnehoeck te garanderen. Hierin is een duurzaam partnership met partijen die financieel continuïteit van Sonnehoeck kunnen garanderen, zeer essentieel.

Emissie-vrije bevoorrading
Westlandse Strand (HubKlup): 

HubKlup zet zich in om alle vers-leveringen aan de horeca emissieloos te maken. Door samen te werken met lokale leveranciers en horecabedrijven zorgt HubKlup voor gebundelde lever­ingen met elektrisch vervoer aan diverse strandpaviljoens. Middels een aanvraag bij de Westland Agenda willen zij een pilot opzetten op het Westlandse strand om te kijken of het haalbaar is om deze werkwijze op de Westlandse stranden toe te passen.