Samenwerking  VNO-NCW Westland en MKB Westland werpt vruchten af

VNO-NCW Westland Delfland en MKB Westland zijn niet meer weg te denken als belangenorganisaties van en voor het Westlands bedrijfsleven. Roel Batelaan gaat in het World Horti Center in gesprek met beide voorzitters; Pieter Eenhoorn en Shirley Schelkers.

Wie zijn de voorzitters van VNO-NCW en MKB in Westland?

Eenhoorn: “In 2012 ben ik Joop Gardien opgevolgd als voorzitter van VNO-NCW Westland Delfland. Als belangenbehartiger ben ik al langer actief. In de jaren rond de eeuwwisseling was ik voorzitter van de IKN en bestuurslid Federatief Bedrijfsleven Westland. Het werken aan een goed ondernemersklimaat trekt me. Ook na mijn afscheid als partner bij BDO Accountants blijf ik mij daarvoor inzetten.”

Schelkers: “Sinds 2016 ben ik bestuurlijk actief bij MKB Westland. Ik ben in 2017 met mijn communicatiebureau verhuisd van Rotterdam naar Het Tramhuisje in Naaldwijk. Zelf woon ik ook in Naaldwijk en het is prettig om dichtbij kantoor werkzaam te zijn, midden in het netwerk. Vorig jaar ben ik als voorzitter Henk Salome opgevolgd en we zijn met een enthousiast, nieuw team aan de slag gegaan.”

Jullie kennen elkaar goed?

Schelkers: “Via de diverse overlegorganen hebben we elkaar de laatste jaren veelvuldig gesproken. Daarnaast zijn we beiden actief bij LTC Naaldwijk; Pieter als voorzitter van de technische commissie en ik ondersteun hem tijdens de eredivisiewedstrijden van het gemengde team met pr en communicatie. Door zo’n samenwerking bouw je een goede band op.”

Wat is het verschil tussen beide belangenorganisaties?

Eenhoorn: “Om de belangenbehartiging goed te regelen is een goede samenwerking belangrijk, maar ook een afbakening. VNO-NCW richt zich op dga’s en werkgevers en zet zich met name in voor bedrijventerreinen, agro-logistiek en Greenport-gerelateerde bedrijven. Glaskracht bedient de belangen van de primaire glastuinbouw. MKB heeft de nadruk op het midden- en kleinbedrijf en zij nemen het voortouw in de belangenbehartiging voor de retail en detailhandel. Zo spreek je als belangenbehartigers met één mond, dan bereik je ook meer.”

Kunnen jullie concrete zaken noemen waarin jullie samenwerken?

Schelkers: “Op 9 maart jl. hebben we samen een geweldig evenement neergezet met een spreker en een midterm debat voor de Westlandse politiek (lees op pag. 8 de interviews met de fractievoorzitters, red.). Zoiets was nog nooit gebeurd in Westland en zo steken we samen onze nek uit. Inhoudelijk vinden we elkaar in afvaardigingen in de gemeentelijke commissie ‘mobiliteit’, maar bijvoorbeeld ook bij het ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Belangrijk is dat we nu onze pijlen richten op de arbeidsmarkt voor over 10 of 20 jaar. We moeten vandaag nog de juiste stappen zetten.”

We zitten hier in het WHC, heeft dat een rol in de arbeidsmarkt van de toekomst?

Eenhoorn: “Ja, de doorontwikkeling van de Greenport Horti Campus (waar het WHC-onderdeel van is) moet hoog op de politieke agenda komen te staan. Zo behoudt het glastuinbouwcluster de wereldwijde rol van voortrekker en tegelijk leidt je de werknemers op van de toekomst. Westlandse jongeren wil je niet kwijtraken, je wilt hen betrekken bij de toekomst van deze regio. Dat kan alleen door naar het gewenste kennisniveau op te leiden.”

Zijn er meer gezamenlijke
onderwerpen?

Eenhoorn: “Mobiliteit ontwikkelt zich. 

Er moet nu een stip op de horizon worden gezet voor de toekomst; voor een ontsluiting van het Westland via een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding… Maar ook op korte termijn moet er iets gebeuren. Het R-net biedt mogelijkheden. En goederen moeten makkelijk en snel het Westland in en uit kunnen. In de lobby moet onze keuze duidelijk en op hoofdzaken zijn.”

Schelkers: “Bereikbaarheid is voor alle Westlandse bedrijven een hot issue; er gebeurt het nodige op dit gebied, maar we hebben nog wensen. Er moet een goede prioritering zijn en dit moet kenbaar worden gemaakt bij metropoolregio, provincie en Rijk.”

Welke onderwerpen gaan jullie nog meer aan het (ondernemers)hart?

Schelkers: “Gezamenlijk hebben we aandacht gevraagd voor de ondernemers-
lasten, een verhoging van de OZB en rioolbelasting vonden wij ongewenst. Hier blijven wij scherp op in de komende tijd, net als op het aanbestedingsbeleid van Gemeente Westland. Westlandse onder-
nemers zouden zo veel mogelijk moeten profiteren van gemeentelijke uitgaven.”

Eenhoorn: “Het gebruik van de beperkte ruimte blijft een punt van aandacht. Met elkaar moeten wij een langetermijnvisie ontwikkelen waarin het ondernemersklimaat aantrekkelijk blijft. We zullen slimmer van onze ruimte gebruik moeten maken. Bij de uitvoering starten we met een pilot om die visie te testen. Zo tonen we daadkracht door te beginnen en kunnen we bijsturen op basis van de opgedane ervaringen.