Persoonlijk uitreiken stembiljetten door BIZ besturen

Op 3 februari j.l. is onderstaande brief namens de BIZ’en in de centra en MKB Westland verzonden aan de gemeenteraad van Westland. Hiermee hopen zij te bereiken dat de gemeenteraad van Westland het mogelijk zal maken dat bij de volgende BIZ verkiezing de BIZ besturen de stembiljetten zelf aan haar leden mag overhandigen. Met als uiteindelijk doel; zorgdragen dat alle leden in de gelegenheid worden gesteld te stemmen.

—————————————————————————————————

Gemeente Westland
t.a.v. Gemeenteraad Westland
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

Honselersdijk, 3 februari 2023

Betreft: persoonlijk uitreiken stembiljetten door BIZ besturen

Geachte gemeenteraad,

Allereerst zijn we als MKB Westland en Bedrijven Investerings Zones (hierna BIZ’en) blij dat gemeente Westland het belang van de BIZ’en inziet en de kernen ondersteunt bij het BIZ-traject. Wel zien wij naar aanleiding van de opgedane ervaring uit het verleden, met name met betrekking tot de stemming, ruimte voor verbeteringen.

Deze verbeterpunten hebben wij de afgelopen drie jaar meermaals besproken met de desbetreffende ambtenaren en betrokken wethouders. Wij voelen ons tot op heden helaas totaal niet gehoord. Zelfs het advies van een door MKB ingehuurde externe partij (Stad&Co, met brede ervaring op het gebied van opstarten/verlengen van 100 BIZ’en in meerdere grote steden) heeft de gemeente naast zich neergelegd. Uit dit advies blijkt dat er voor de gemeente veel manieren zijn om het stemproces van de BIZ’en in hoge mate te vereenvoudigen; met tijdwinst voor alle partijen.

Werking BIZ
Voordat we in gaan op ons verzoek beginnen we met wat achtergrond over de BIZ. Een BIZ wordt opgericht op initiatief van ondernemers. De BI-zone betreft een bepaald gebied van een kern, meestal het centrum of een bedrijventerrein..

De gemeente int BIZ-gelden bij de ondernemers als belasting en betaalt deze uit aan de BIZ als subsidie. De gemeente levert hieraan geen financiële bijdrage; de gelden worden opgebracht door de ondernemers in de BI-zones. De BIZ besturen verantwoorden zich jaarlijks aan de gemeente (en leden) met een jaarplan, begroting en jaarrekening.

Proces om tot een BIZ te komen
De BIZ wordt in Westland vijfjaarlijks herkozen waarbij alle ondernemers uit het betreffende gebied de mogelijkheid krijgen om voor of tegen de BIZ te stemmen. Deze stemming wordt geïnitieerd door de gemeente. Bij voldoende positieve stemmen ontstaat de BIZ.

Regels omtrent een stemming
Voordat een stemming als geldig wordt gezien moet voldaan worden aan de volgende regels:

  • ten minste de helft van de stemgerechtigden moet het stembiljet retourneren,
  • ten minste twee derde deel moet zich positief voor inwerkingtreding uitspreken,
  • daarnaast moet de som van de WOZ-waarde van de voorstemmers hoger zijn dan de som van de WOZ-waarde van de tegenstemmers.

Waarom is de BIZ zo belangrijk?
BIZ’en maken zich hard voor het aantrekkelijker maken van hun centra. Zij leggen hun doelstellingen vast in een BIZ-plan. Dit plan behelst per kern specifieke punten van het organiseren van evenementen, vergroenen, ophangen van feestverlichting tot het zoeken naar oplossingen tegen leegstand en het behartigen van de belangen van de ondernemers. Deze activiteiten zijn altijd aanvullend op activiteiten van de gemeente en investeerders. Doordat een BIZ-termijn vijf jaar is, kan vooruit worden gepland en worden geïnvesteerd. Dit vergroot de slagkracht en de continuïteit van de samenwerking en versterkt ieders betrokkenheid. Concrete resultaten maken enthousiast, collectieve investeringen zijn goedkoper en effectiever en meebetalen stimuleert de behoefte om mee te bepalen. Kortom, BIZ’en zijn van grote toegevoegde waarde voor de kernen.

Verbeterpunten stemtraject
Eind 2020 zijn we gestart met de laatste herstemming voor de BIZ’en in de centra van Westland[1]. Vanuit deze herstemming hebben wij diverse verbeterpunten aangekaart om het stemtraject voor alle partijen soepeler te laten verlopen. Wij focussen ons in deze brief aan jullie slechts op het uitreiken van het stembiljet omdat dit in de praktijk leidt tot veel meer (benodigde) stemmen. Ons concrete verzoek is: maak het mogelijk dat het stembiljet uitgereikt wordt aan de stemgerechtigden door het BIZ-bestuur.

Probleem bij de huidige werkwijze
Bij de stemming in 2020 is veel tijd gestoken in het ‘boven water’ krijgen van stembiljetten. Zo waren er in één kern meer dan 25 stembiljetten ‘onvindbaar’. Deze worden door de gemeente bijvoorbeeld naar hoofdkantoren gestuurd, naar postbusadressen, oud eigenaren, oud huurders of andere niet herleidbare locaties. Een stemming kan hierdoor mislukken omdat;

  • er onvoldoende stemmen retour worden ontvangen;
  • onvoldoende stemmen vóór de BIZ worden ontvangen of;
  • de stemming niet voldoet aan de minimale eis van de minimale som van de WOZ-waarde.

Wens tot persoonlijk uitreiken van het stembiljet
Dit probleem is gemakkelijk te verhelpen; door de BIZ besturen de stembiljetten aan de leden te laten overhandigen. De ontvanger tekent voor ontvangst. De niet persoonlijk overhandigde stembiljetten gaan retour naar de gemeente zodat deze alsnog per post verzonden kunnen worden. Ter verduidelijking: de stembiljetten zitten in een gesloten envelop en bevatten geen persoonsinformatie. Hierdoor is er AVG-technisch geen belemmering deze wijze te hanteren.

Door ons voorstel komen de biljetten direct op de juiste plaats en zien we een enorme tijdwinst. Vanuit de BIZ-besturen is er minder onderzoek nodig waar biljetten gebleven zijn en de gemeente krijgt minder vragen vanuit de BIZ besturen/ondernemers over de zoekgeraakte biljetten.

Gemeente Westland
Tot op heden hebben wij op bovenstaande werkwijze nog geen positief uitsluitsel van gemeente Westland ontvangen. Wat wij betreuren, gezien de tijd en energie die hier door de BIZ-besturen in is gestoken. Dit naast de diverse voorbeelden uit andere gemeenten waar deze werkwijze wel toegepast wordt (zie bijlage 1&2). Belangrijk voorbeeld hierbij is Amsterdam, waar meer dan 70 BIZ’en functioneren en deze werkwijze met succes wordt toegepast.

Wij willen u als gemeenteraad vragen het persoonlijk uitreiken van het stembiljet aanhangig te maken bij het college. Hiermee helpen jullie de volgende BIZ stemming tot een succes te maken!

In afwachting van uw reactie,

Rob Starrenburg       Aad Westdijk                      Erik Koeze                Astrid Bavius
BIZ Honselersdijk    BIZ Monster                        BIZ Wateringen      BIZ De Lier

 

Fred Geffen                        Rein Wiendels                     Shirley Schelkers
BIZ ’s-Gravenzande          BIZ Naaldwijk                  Voorzitter MKB Westland

Lees hier de brief met bijlage.