Oproep MKB Westland: zorg voor betere uitwerking maatregelen!

Vandaag hebben wij een oproep gedaan richting de voorzitter van MKB Nderland, Jacco Vonhof en richting Arne Weverling (lokaal betrokken) Tweede Kamerlid om nieuwe in te voeren maatregelen beter uit te werken.

Het valt ons op dat bij het invoeren van nieuwe maatregelen nog veel onduidelijkheid over de concrete toepasbaarheid van deze regel is. Waardoor ondernemers soms onnodig hun onderneming gesloten houden of veel spanning ondervinden door de onduidelijkheid. Wij roepen dan ook op om deze onduidelijkheid weg te nemen en te zorgen voor heldere communicatie omtrent de nieuwe maatregelen.

Hieronder vinden jullie een kopie van deze brief.

De afgelopen maanden zijn er diverse maatregelen uitgerold om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op zich zijn de maatregelen vaak billijk en in het publieke belang. Wat MKB Westland echter opvalt bij het uitrollen van de nieuwe maatregelen, is dat de uitwerking op dat moment nog verre van duidelijk is.

Recentelijk werden maximaal toegestane groepen verkleind naar 50 personen. Echter er bleken zoveel uitzonderingen op te zijn, dat het alsnog onduidelijk was wat de maximal toegestane groepsgrootte was.

Afgelopen maandag werd het advies bekendgemaakt om mondkapjes te dragen in winkels. Voor winkeliers in Westland was onduidelijk of deze maatregel ook voor deze regio geldt. Evenmin was er duidelijkheid over het verplichtende karakter, handhaving en bij wie de verantwoordelijkheid nu ligt.

Een lokaal theater gelast op dit moment alle voorstellingen af omdat voor hen niet helder is welke maximale groepsgrootte zij op dit moment moeten hanteren. Op deze wijze voor een branche die het economisch al zo zwaar te verduren heeft gehad, in het ongewisse gelaten.

MKB Westland begrijpt dat we samen actie moeten ondernemen om verdere verspreiding te voorkomen. Echter daarbij is het van groot belang dat maatregelen duidelijk zijn, uitwerking bij gemeente (en andere overheden) bekend is en ondernemers weten hoe te handelen. Wij willen je dan ook vragen je hard te maken voor een duidelijker uitwerking van maatregelen bij het bekend maken van nieuwe maatregelen. Heldere communicatie naar ondernemers over wat er wel en niet mag in de betreffende regio, is voor hen van fundamenteel belang.