Oprichting Kredietunie Westland een feit

Naaldwijk, donderdag 3 december 2015
Gisteren is de eerste stap gezet voor het oprichten van een kredietunie voor het MKB in het Westland; de oprichtingsakte van de Coöperatieve Kredietunie Westland U.A.  is om 14:00 uur ondertekend door  het oprichtingsbestuur: voorzitter Evert van Malkenhorst, secretaris Pieter Hoogerbrugge, penningmeester Aad Kester en algemeen bestuurslid Cees van Veldhoven.

Kredietunie Westland maakt het voor MKB ondernemers uit het Westland mogelijk om financiering aan te trekken naast het bankkrediet.  Bovengenoemd initiatief  wordt gesteund door MKB Westland, VNO-NCW Westland- Delfland en Ondernemersklankbord. Ook Westland Partners Notarissen en Advocaten heeft dit initiatief gesteund door het kosteloos verzorgen van de akte van oprichting. Kredietunie Westland heeft zich aangesloten bij de landelijk opererende Vereniging van Kredietunies (VKN). De verwachting is dat Kredietunie Westland halverwege 2016 operationeel is.

Het initiatief tot oprichting van de Kredietunie Westland is ontstaan vanuit de problematiek rondom kredietverlening aan het MKB. Voor ondernemers in de regio Westland die tot € 250.000,- financiering zoeken, is kredietverlening via de reguliere banken niet altijd eenvoudig. Er worden serieuze problemen bij de financiering van het MKB verwacht, zodra de economie verder aantrekt. Kredietunie Westland helpt MKB ondernemers met kredietaanvragen tot maximaal
€ 250.000,- per individueel geval. Dergelijke financieringen zullen veelal in combinatie met de reguliere banken plaatsvinden. De eerste stappen voor een goede samenwerking met deze partijen zijn gezet.

Begeleiding voorwaarde tot toekenning
Om in aanmerking te komen voor een krediet kunt u als ondernemer of bedrijf lid worden van de kredietunie. U koopt één aandeel met een nominale waarde van €1.000,-. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt, omdat u te maken heeft met mensen die thuis zijn in uw branche. Begeleiding door een coach is een voorwaarde voor de toekenning van krediet. Als kredietnemer kiest u zelf een coach uit de kring van leden, die de voor u gewenste kennis of ervaring heeft.

Professionele coöperatieve spaar- en leenkas
Een kredietunie is een professionele coöperatieve spaar- en leenkas voor ondernemers, die eigendom is van, en bestuurd wordt door de leden. Zowel spaarders als leners zijn lid. De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. De leden bepalen gezamenlijk het beleid en kiezen het bestuur.

Ieder lid heeft stemrecht, kan zich kandidaat stellen voor het bestuur en heeft één stem. De uit te lenen gelden worden gefinancierd uit het spaargeld en de beleggingen van leden. Leden-aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat zij in het eigen vermogen hebben bijgedragen.

Dat er behoefte is aan alternatieve toegang tot krediet voor MKB ondernemers is duidelijk. Afgelopen jaar zijn er veertien kredietunies opgericht, wat nu zorgt voor in totaal achttien kredietunies, verspreid over heel Nederland.

Bezoek www.kredietunieregiowestland.nl voor meer info.