1.1 Consistent economisch beleid

MKB Westland zet zich in voor een gezonde, Westlandse economie. Hier hoort een overheid bij die betrouwbaar is en een consistente koers vaart. Zo heeft MKB Westland zich in het voorjaar van 2019 hard gemaakt voor het matigen van de OZB-stijging voor bedrijven. Gemeente Westland moet in het geval van tekorten op de begroting primair kijken naar de eigen uitgaven en niet direct naar het verhogen van inkomsten via belastingen. Een stapeling van verhoogde belastingen is onredelijk en ondraaglijk voor (een deel van) het bedrijfsleven. Ook het maken van heldere keuzes is van belang voor de economie. Zo wordt het toerisme al jarenlang als te ontwikkelen sector gezien, maar wordt er niet daadwerkelijk actie op ondernomen.

Onze adviezen: volgen uit de inspreeksessies

 

1.2 Betrokkenheid bij gemeentelijk beleid

De afgelopen jaren is er op vele dossiers samengewerkt met Gemeente Westland als het gaat om ruimtelijke of economische ontwikkelingen. Dit werkt erg prettig; via MKB Westland is het bedrijfsleven betrokken en de gemeente zit om tafel met belanghebbenden die met één mond spreken. Betrokken blijven worden in een vroege fase van de planvorming is voor MKB Westland van groot belang. Ook het verminderen van de regeldruk blijft de aandacht vragen.

Onze adviezen: volgen uit de inspreeksessies

 

1.3 Communicatie gemeente met bedrijfsleven

Met regelmaat vindt communicatie plaats door de gemeente met ondernemers of belanghebbenden over bijvoorbeeld werkzaamheden. Het komt vaak voor dat deze informatie hiaten bevat, te laat bij de geadresseerden komt of zelfs helemaal achterwege blijft. Een heldere communicatie is voor zowel bedrijfsleven als gemeente van onschatbare waarde.

Onze adviezen: volgen uit de inspreeksessies

 

1.4 Ambitie op het gebied van MKB-vriendelijkheid

Tweejaarlijks wordt door MKB Nederland een onderzoek gedaan onder leden naar de MKB-vriendelijkheid van de gemeente waar zij zich bevinden. In deze ranglijst eindigde Gemeente Westland in 2016 nog op de 66e plaats. In 2018 (het meest recente onderzoek) op de 82e plaats. Vooral de communicatie laat te wensen over; Westland eindigt hierbij op de 31e plek in de provincie Zuid-Holland. Wat MKB Westland betreft mag de ambitie van Gemeente Westland qua MKB-vriendelijkheid hoger liggen. Wij gaan graag richting de landelijke top tien en laten dan de grijze middenmoot (en plaats 82) achter ons.

Onze adviezen: volgen uit de inspreeksessies

 

1.5 Goede infrastructuur

Westland moet goed bereikbaar zijn, maar tevens moet  er sprake zijn van een goede doorstroming. Werkzaamheden moeten niet langer duren dan noodzakelijk. Het parkeren moet in de hele gemeente gratis blijven en er moet worden gehandhaafd op parkeren in de blauwe zones. Tenslotte vragen ook de bebording en de routing om aandacht; bebording is niet altijd juist en ontbreekt soms.

Onze adviezen: volgen uit de inspreeksessies

 

1.6 Veiligheid

Belangrijk punt blijft voor ons de veilige omgeving voor ondernemers, werknemers en klanten. Hierbij is de inzet van BOA’s een belangrijk punt. Hierover zijn wij actief in gesprek met de wethouder. Daarnaast zetten wij ons als MKB Westland actief in om diverse cursussen aan te bieden op het gebied van veiligheid. We kunnen hiernaast bemiddelen in de relatie met politie, brandweer en beveiligingsbedrijven.

Onze adviezen: volgen uit de inspreeksessies

 

1.7 Aanbestedingsbeleid

Het aanbestedingsbeleid van de Gemeente Westland is een blijvend punt van aandacht voor MKB Westland. Gemeentelijke opdrachten zouden idealiter aan diverse bedrijven moeten worden gegund. Gemeente Westland kent een databank waarin bedrijven staan die potentiële zakenpartners kunnen worden van de gemeente. MKB Westland vraagt met regelmaat aandacht voor bekendmaking van het bestaan van deze databank aan (nieuwe) ondernemingen. Ook benadrukt MKB Westland het belang van het gunnen van opdrachten aan Westlandse bedrijven, voor zover het beleid hierin mogelijkheden ziet.

Onze adviezen: volgen uit de inspreeksessies

 

1.8 Revitaliseren ondernemend Westland na huidige crisis

Ook Westlandse ondernemers zijn geraakt door de economische gevolgen tijdens de COVID-19 pandemie. De daadwerkelijke impact hiervan volgt pas in de daaropvolgende periode. Faillissementen worden nog uitgesteld zolang staatsteun aanwezig is. Wij maken ons dan ook zorgen over diverse ondernemers in Westland. Wij zien dan ook een belangrijke rol van de Gemeente Westland om ondernemers hierin te ondersteunen. Bijvoorbeeld door juiste inzet van het voorgenoemde punt.

Onze adviezen: volgen uit de inspreeksessies

Met de diverse winkelkernen bespreken we in aparte gesprekken.

Vitale kernen, inclusief recreatie & toerisme:

 • Vergroenen van de kernen
 • Kernwinkelgebieden
 • Bereikbaar Westland
  • Parkeerbeleid
  • Routing, bebording en straatwerk
  • Fietsen en openbaar vervoer
 • Schoon, heel en veilig
 • Communicatie
 • BIZ-beleid
 • Investeringsfonds
 • Toerisme
 • Cultuur