MKB Westland vindt gehoor over Groenplan

In de raadscommissie Ruimte van Gemeente Westland op dinsdag 8 oktober werd de brief van MKB Westland (over het uitblijven van een Groenplan voor de centra) besproken. Acht politieke partijen hebben de wethouder bevraagd over de gang van zaken en belangrijker nog; de te nemen stappen. Een motie wordt momenteel voorbereid om tijdens de begrotingsvergadering het college op te dragen tot een groenplan en uitvoeringsprogramma te komen. Ook heeft wethouder Snijders aangegeven in gesprek te willen met MKB Westland en de BIZ’en over het opstellen van een groenplan. De volgende tekst heeft voorzitter Shirley Schelkers uitgesproken:

MKB Westland wordt aan het lijntje gehouden. Een persbericht met deze titel hebben wij 20 september jongstleden laten uitgaan. Tegelijk met het persbericht is ter kennisgeving een brief gestuurd aan het college van B&W en de gemeenteraad. Al direct kregen wij van meerdere politieke partijen positieve respons op onze noodkreet, hetgeen resulteerde in agendering in deze commissievergadering. Ook via social media en anderszins lieten zowel politici, ondernemers als overige Westlanders weten de grieven van MKB Westland te onderschrijven.
Waarom voelen wij ons aan het lijntje gehouden? Al sinds mei 2018 (bijna 500 dagen of 16 maanden) zijn wij met het college in gesprek over het vergroenen van winkelgebieden. Nota bene de Greenportgemeente van Nederland heeft een schrale uitstraling op het gebied van openbaar groen. Na mei 2018 is er meermaals geprobeerd om de verantwoordelijk wethouder te bewegen een groenplan op te stellen. Dit heeft ondanks de toezeggingen daartoe nooit geleid tot een daadwerkelijk plan.
Op 19 september jongstleden kwam er uiteindelijk witte rook uit de schoorsteen; er zou een nieuw plan zijn. Een integraal plan voor alle dorpscentra en een spoedige uitrolling van dit plan? Wie dit hoopte, komt van een koude kermis thuis. Het plan behelst slechts twee locaties in ’s-Gravenzande, die tegen het centrum aanliggen. Met de spoedige start valt het ook tegen; eerst in 2023 zal hier worden vergroend. In de winkels liggen nu pas de kalenders voor 2020….
Naar aanleiding van onze kritiek heeft de Gemeente gereageerd via de WOS; “Zodra een gebied wordt aangepakt, wordt er gezocht hoe extra groen kan worden aangebracht.” Ook in verschillende kernen zou al extra groen zijn aangebracht (Wilhelminaplein Naaldwijk, Marktplein ’s-Gravenzande). Tenslotte pareert de gemeente de kritiek door te wijzen op de eigen rol van BIZ’en.
Op haar beurt wil MKB Westland dat er juist planmatig wordt gewerkt, niet zodra er bij de gratie van het college een bepaalde dorpskern wordt aangepakt pas kijken naar het groen. Groen is nu al te realiseren. Denk aan plantenbakken die eventueel verplaatst kunnen worden bij herstructurering. Opties als gevelgroen zijn ook al aangekaart in een presentatie die wij de gemeenteraad in mei 2018 hebben aangeboden. Ook het argument van het extra aangebrachte groen snijdt helaas geen hout. Als je de nulmeting doet na het leegmaken van de diverse pleinen, is er uiteraard sprake van extra groen. Als je echter kijkt naar de pleinen voorafgaand aan de reconstructie, kun je zien dat de hoeveelheid bomen en struiken gelijk blijft. Ook de eigen rol van de BIZ’en is niet erg gepast om te noemen. De BIZ’en doen al veel aan het verfraaien van de kernen. Er zijn bijvoorbeeld plantenbakken die voor het grootste deel door een BIZ zijn betaald, verder zorgen zij voor feestverlichting, feestelijke aankleding rond evenementen en staan ook de plannen voor de kerst alweer in de steigers. Gezien de vele taken die een BIZ heeft, kunnen zij het vergroenen van de centra niet alleen! Zij doen dit graag met u!
De roep om groen gaat verder dan het verfraaien van de centra. Natuurlijk zijn wij voorstander van mooie centra, die uitstralen aan bezoekers dat zij in een Westlands winkelgebied zijn. Maar daarnaast is groen heel belangrijk voor de leefbaarheid, geeft dit in de zomer verkoeling, helpt het tegen stress en draagt het bij aan het welzijn van bezoekers, verhoogt de waarde van je centrum en lokt een schoon, mooi centrum minder uit tot het plegen van overlast.
Graag kijken wij dan ook positief met u vooruit. Wij zouden allereerst graag zien dat de Gemeente alsnog een groenplan realiseert met een looptijd die tenminste binnen de huidige collegeperiode valt. Ten tweede hopen wij dat u na een gedane belofte overgaat tot snelle visie-ontwikkeling die nota bene door alle partijen belangrijk wordt gevonden. Tot slot zijn de BIZ-en en MKB ook bereid mee te denken aan het ontwikkelen van een groenplan, hierover gaan wij graag in overleg om gezamenlijk tot groene centra te komen!