MKB Westland spreekt in tijdens coalitieonderhandelingen

Op 28 maart heeft de tweede gespreksronde plaatsgevonden die als doel heeft een coalitie te creëren in de Westlandse Gemeenteraad. Na de verkiezingen wordt gekeken welke partijen samen het College van B&W zullen vormen. Op deze avond zijn niet primair de politieke partijen aan het woord geweest, maar is een oor te luister gelegd bij het bedrijfsleven en (maatschappelijke) organisaties. MKB Westland heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tien punten aan de orde te brengen die voor het Westlands midden- en kleinbedrijf van belang zijn. Voorzitter Shirley Schelkers sprak de aanwezigen toe.

Lees het verkiezingsmanifest van MKB Westland hier.

1. Consistent economisch beleid
We zijn de coronapandemie en de gevolgen hiervan nog niet te boven of de volgende crisis raakt ons opnieuw. De impact van de situatie in Oekraïne is nu al voelbaar in stijgende prijzen van gas, schaarser wordende grondstoffen en het niet kunnen afzetten van producten op de Russische markt. Een overheid die consistent is daarom voor ondernemers van groot belang, zodat zij niet van overheidswege verhoging van lasten hoeven te verwachten. Er moet financieel steun zijn, maar ook praktisch. Concreet; verhoog de lasten niet, help ondernemers bij vergunningstrajecten, wees duidelijk en consistent zodat ondernemers weten wat ze aan Gemeente Westland hebben. Houd tenslotte gemeentelijke bestedingen zeker in deze moeilijke tijd lokaal.

2. Koop lokaal in/Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Westland is een blijvend punt van aandacht voor MKB Westland. Gemeentelijke opdrachten zouden idealiter aan diverse Westlandse bedrijven moeten worden gegund. Houd gemeentelijke bestedingen lokaal, voor zover dit juridisch mogelijk is en stem met omliggende gemeenten af dat Westland wordt opgenomen in hun database.

3. Communiceer met en betrek ondernemers bij gemeentelijk beleid
De afgelopen jaren is er op veel dossiers samengewerkt met Gemeente Westland als het gaat om ruimtelijke of economische ontwikkelingen. Het is prettig dat MKB Westland namens het bedrijfsleven betrokken is en met één mond kan spreken. Betrokken blijven worden in een vroege fase van de planvorming is van groot belang. Houd hierbij ook rekening met de verwachtingen die mensen hebben bij het mee mogen denken. Ook het verminderen van de regeldruk blijft de aandacht vragen.

4. Goede infrastructuur
Het aantal logistieke bewegingen in Westland stijgt, het aantal inwoners stijgt en ook het aantal vierkante meters op bedrijfsterreinen stijgt. Dit alles heeft een grote impact op de bereikbaarheid van Westland. Bekijk het infrastructurele netwerk van Westland; is positionering van bedrijventerreinen en woonwijken optimaal ten opzichte van de bereikbaarheid van deze locaties.
Ruime aandacht moet er zijn voor bereikbaarheid met openbaar vervoer naar, uit en in Westland. Westland moet goed bereikbaar zijn (denk aan lightrail en/of goede busverbindingen tussen de kernen/bedrijventerreinen). Het parkeren moet in de hele gemeente grotendeels gratis zijn en op foutparkeren moet worden gehandhaafd. Ook is het goed als fietsen en elektrisch vervoer aantrekkelijker wordt gemaakt.

5. Veiligheid
Belangrijk punt blijft voor ons een veilige omgeving voor ondernemers, werknemers en klanten. Hierbij is de inzet van (meer) blauw op straat (BOA’s en politie) een belangrijk punt, maar zeker ook zijn particuliere beveiligingsbedrijven hierbij ook van groot belang. Wij pleiten voor een goede informatiestroom tussen overheid en particuliere beveiligingsbedrijven. Ook het inzetten van meer cameratoezicht kan de veiligheid vergroten.

6. Groene gemeente
Westland is een van de groenste gemeenten van Nederland, het zij dat dit alles onder glas staat. MKB Westland vindt het van groot belang om Westland een gezicht te geven; de promotie van onze wereldberoemde glastuinbouw zien wij graag terug; in groene centra, groene entrees van de dorpen en groene woonwijken. Zo wordt ook Westland aantrekkelijker voor dagjesmensen en toeristen.

7. De dorpskernen
De dorpskernen moeten gezellig en sfeervol zijn, voor eigen inwoners én voor gasten. De retailsector is, met een kleine 1000 detailhandelsbedrijven, horeca en publieksgerichte dienstverleners, een belangrijke economische factor. Wij pleiten voor de centra daarom voor meer vergroening, het opvolging geven aan de detailhandelsvisie middels structurele overleggen, heldere communicatie, aantrekken van publieksvoorzieningen, digitale parkeerbebording en herbestrating.

8. Verduurzaming en energietransitie
Wij vragen gemeente Westland met ons en het bedrijfsleven de verduurzamingsopgave en energietransitie aan te pakken. Zodat we met elkaar ondernemers op onder andere bedrijventerreinen kunnen ondersteunen in hun opgave om toekomstbestending te worden. Waarbij wij vanuit de gemeente een actieve rol verwachten als het gaat om vergunningverlening maar ook in het begeleiden naar de juiste subsidies.

9. Kwalitatief goede buitenruimte
Winkelkernen en bedrijventerreinen die schoon, heel en veilig zijn, zijn aantrekkelijke gebieden voor bezoekers. Wij willen u vragen om in de komende collegeperiode de diverse gebieden te ondersteunen op dit gebied. Graag zien we in alle kernen structurele ondersteuning van het vegen in de centra, zodat op alle dagen van de week (ook op koopzondagen en de dagen hierna) de centra er representatief uitzien. Bij het herinrichten en het vervangen van bestaande materialen willen wij u vragen aandacht te blijven houden voor het plaatsen van uniforme materialen en voldoende voorzieningen.

10. Ambitie op het gebied van MKB-vriendelijkheid
Tweejaarlijks wordt door MKB Nederland een onderzoek gedaan onder leden naar de MKB-vriendelijkheid van de gemeente waar zij zich bevinden. In deze ranglijst eindigde Gemeente Westland in 2016 nog op de 66e plaats. In 2021 zijn we uit de top 100 gevallen en geëindigd rond de 120e plek. Wij verwachten in een gemeente met zoveel ondernemers een hogere ambitie van de gemeente dan een plek buiten de top 100. Wij hopen dat deze uitkomsten worden bestudeerd en er lering wordt getrokken. Wij kunnen alvast aangeven dat verbeteringen te wensen zijn op het gebied van dienstverlenging, communicatie, lasten, voorzieningenniveau en het imago van Westland.