MKB Westland klaar voor de toekomst

Al jarenlang is MKB Westland dé belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf in de Gemeente Westland. Opgericht na het ontstaan van de gemeente Westland in 2004, is de organisatie niet meer weg te denken binnen het bedrijfsleven. Voortgekomen uit de Westlandse Ondernemers Federatie om de belangen van winkeliers in diverse kernen te vertegenwoordigen, is de scope met de jaren verbreed tot het gehele midden- en kleinbedrijf in de Gemeente Westland.

Visie 2020-2023

In een heisessie is onder leiding van Niels Bader van De Spiegelgroep een eerste aanvang gemaakt met het creëren van een visie voor de komende jaren. Tijdens deze bijeenkomst hebben huidige (en aantredende) bestuursleden ambities geformuleerd en gekeken naar kansen en knelpunten. Samenhangend met deze bevindingen is een aantal actieplannen bedacht dat in de komende maanden zal worden uitgewerkt.

Verder bouwen

MKB Westland heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt; het aantal evenementen is uitgebreid. Elk kwartaal van het jaar is er een grote bijeenkomst en er zijn meerdere kleine bijeenkomsten met specifieke partners. Daarnaast worden er lunchbijeenkomsten gehouden met bestaande en nieuwe leden. Het magazine ‘Streamer’ komt gelijktijdig uit met de evenementen en wordt alom gewaardeerd. Ook organisatorisch zijn er grote stappen gemaakt; met het aantrekken van twee managers is MKB Westland dagelijks bereikbaar voor de leden en steeds meer een vraagbaak voor de achterban.

Actieplannen

Op korte termijn worden de ambities vertaald in een vijftal actieplannen. Deze plannen gaan over de volgende onderwerpen:

  • ledengroei (er zijn momenteel 280 individuele leden en ruim 600 collectieve leden); om nog meer draagvlak te hebben zal er een ledengroei gerealiseerd moeten worden. In het najaar van 2019 zal een ledenwervingscampagne worden gestart.
  • vergroten betrokkenheid leden; een deel van de leden is erg betrokken, een ander deel van de leden is wat meer op de achtergrond. Om op het goede spoor te blijven is soms een spiegel nodig van de leden; dit kan tijdens een ledenvergadering of een andere bijeenkomst worden besproken. Ook het houden van een MKB-spreekuur wordt onderzocht.
  • vergroten slagkracht richting lokale politiek; momenteel zitten bestuur en managers van MKB Westland al met grote regelmaat om tafel met wethouders en raadsleden om relevante zaken te bespreken. Dikwijls kan een pro-actievere rol (aan de voorkant van een zeker proces) meer soelaas bieden. Een regelmatig terugkerend bezoek aan de diverse politieke partijen staat in de jaaragenda.
  • bestuurssamenstelling; in de ledenvergadering van 2019 is er een (deels) nieuw bestuur aangetreden. De verschillende aandachtsgebieden worden momenteel verdeeld,  vernieuwd en uitgebreid. Zo krijgt elk bestuurslid een beleidsterrein waarop hij/zij eigen expertise heeft en deze ervaring voor MKB Westland kan inzetten.
  • verbreden dienstenpakket; om een volwaardig kennisinstituut te zijn, zal ook goed gekeken moeten worden welke diensten er dan worden aangeboden. In de komende periode zal een keuze worden gemaakt betreffende de uitbreidingen.