Ingezonden reactie begroting 2023

Vanuit MKB Westland hebben wij in overleg met onze achterban onderstaande reactie ingediend bij de gemeenteraad van Westland. Met bijgevoegd een gezamenlijke brief met VNO NCW en Glastuinbouw Westland. Onze voorzitter zal op 8 november in de gemeenteraad inspreken om onze zorgen extra kenbaar te maken.

Geachte raad, geacht college,

Ook wij en onze achterban hebben kennisgenomen van de begroting en willen u hierbij graag op een aantal voor ons opvallende zaken wijzen. Voordat wij daartoe overgaan wijzen wij u er graag op dat Westland een zeer ondernemende gemeente is. Waar veel inwoners in Westland wonen en werken, want ondanks dat we te weinig roepen dat we trots op Westland zijn; blijft een Westlander altijd een Westlander, maar ook wie hier van buiten komt wonen, sluit Westland in zijn/haar hart. Dit zien wij terug in de betrokkenheid van het Midden- en Kleinbedrijf. Vele Westlandse verenigingen en stichtingen hebben bestaansrecht door donaties van deze ondernemers. Soms bekruipt ons het gevoel; bij het lezen van dit soort documenten dat het belang van het Midden- en Kleinbedrijf voor de regio niet altijd even zichtbaar is. Wij zien in deze begroting maar zeer geringe (financiële) aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf. We willen u vragen de belangen van ondernemend Westland ook in tijden van bezuinigingen niet uit het oog te verliezen!

Pagina 9
Huis van de buurt Honselersdijk. Wij zien hier mutaties in de begroting. Onze vraag gaat niet direct over dat punt danwel de samenwerking met betrokken partijen. We merken dat BIZ Honselersdijk zich onvoldoende betrokken voelt.

Pagina 17
Invoering omgevingswet. De omgevingswet heeft al enkele jaren impact op het handelen; zo zijn er eerder bestemmingsplannen gekoppeld aan de detailhandelsvisie niet aangepast omdat de omgevingsvisie op stapel stond. Implementatie is meermaals opgeschoven en implementatie moet nu 2032 rond zijn. Wij hebben nu voorbeelden van locaties met gemengde bestemmingen waar wonen en winkelen op de begane grond in winkelgebieden mogelijk is. Hier is helaas al een woning in een winkelplint gekomen; wij willen dan ook een zorg uitspreken omtrent de herhaalde vertraagde implementatie van de omgevingswet.

Pagina 34
Extra bedrijfskavels ontwikkelen. Positief om te lezen dat er gekeken is naar het verruimen/ontwikkelen van 2 bedrijventerreinen. Wij hopen dat u binnen Westland meer van zulke initiatieven blijft ontplooien.

Pagina 40
Duurzaamheid, innovatie en ontwikkeling worden hier genoemd als belangrijke begrippen. Wij verwijzen hiervoor graag naar bijlage 1. Waarin de drie grootste belangenverenigingen van Westland gezamenlijk vragen om een doorstart van de Westland Agenda, mogelijk in een vernieuwd jasje.

Pagina 41
Hier wordt het mobiliteitsvraagstuk besproken. We zijn blij met de focus op dit vraagstuk. Wel vragen wij ons af in hoeverre de gebruiker betrokken is/wordt in dit traject. Dit om te voorkomen dat er zaken vanaf de tekentafel worden ontwikkeld die niet het gewenste effect hebben. Neem de beveiligde fietsenstalling in Naaldwijk; hier waren vanuit de winkeliers en bezoekers andere wensen. We moeten voorkomen dat de gemeente investeringen doet die later niet het gewenste resultaat blijven te hebben.
Fietsparkeren: Dit is een belangrijk thema in de winkelgebieden. Steeds meer mensen komen per fiets/per elektrische fiets waar op dit moment nog onvoldoende/onjuiste parkeervoorzieningen voor zijn. Wordt dit meegenomen en is er financiële ruimte om zaken te ontwikkelen?

Pagina 42
Parkeren meer reguleren en vergunningen in de centra. Belangrijke USP (unique selling point) van onze winkelgebieden in Westland is het gratis parkeren in de centra. Wij hopen dan ook dat er met dit punt niet gehint wordt op mogelijke wijzigingen hierin. Wij zien dan direct bedreigingen waardoor winkelend publiek zal uitwijken naar andere winkelgebieden in omliggende gemeenten met daarnaast het risico van parkeren op onwenselijke locaties om alsnog gratis te kunnen parkeren.

Pagina 42
Hier wordt aangegeven dat het vrachtvervoer veilig en schoon dient te zijn. Ook ondernemers zien deze verandering en werken hier graag in mee. Wel zijn er op dit moment nog grote zorgen over de haalbaarheid hiervan in het businessmodel en de capaciteit voor snelladers. Wij zijn van mening dat hier dan ook geen overhaaste beslissingen genomen dien te worden maar goed onderzoek naar haalbaarheid van belang is.
Het weren van vrachtverkeer in de kernen. De BIZ’en willen veilige winkelgebieden en deze oplossing zal hier zeker in bijdragen. Wel is van belang om dit in goed overleg met betrokken partijen door te voeren en te kijken hoe bevoorrading mogelijk is. Gekoppeld punt hierbij is handhaving. We zullen dit vaker benoemen in deze brief; maar we maken ons grote zorgen over capaciteit van handhaving en dan ook het succes van een dergelijke maatregel.

Pagina 46
Nota Impact Ondernemen richting mens/natuur. We zijn benieuwd naar het doel en de impact van deze nota. En benieuwd in hoeverre stakeholders hierbij betrokken worden?
Ondernemer in en buiten de kernen. Deze beschrijving riep vragen op bij onze achterban. Wij doen hierbij de aanname dat huidige afspraken over welke type ondernemingen in de kern en buiten de kern wenselijk zijn gehandhaafd blijven.
BIZ’en. Op deze pagina wordt gesproken dat uitvoering rondom de BIZ SMART (fijn als zaken helder vastliggen) en met helpende hand worden opgepakt; wij voelen die helpende hand sterk vanuit de afdeling EZ/Groenvoorziening; kunnen wij die helpende hand ook uit andere afdelingen verwachten?
Levendige en gastvrije economie. Goed om te lezen dat de gemeente gaat ondersteunen bij evenementen en de bijbehorende kennis van organisatoren wil vergroten. Belangrijk punt hierbij voor onze achterban is het goed overleg bij evenementen in centra ven externe organisatoren dit om te voorkomen dat lokale ondernemers verdrongen worden door externe partijen. Daarnaast is hiervoor van belang dat er een juiste inschatting op risico’s plaatsvindt. Een kinderkermis is anders dan een feestweek en een feestweek is weer anders als een festival, daarbij horen in onze ogen dan ook verschillende veiligheidsmaatregelen.
Agrogericht. In de begroting staat opgenomen dat de focus omtrent toerisme vooral agrogericht is. Wat ons betreft een gemiste kans gezien Westland nog meer moois te bieden heeft; kust; kernen; historie; kunst en Westlandse Cultuur.

Pagina 47
Een mooie focus op verduurzaming. We zien hier ook het stimuleren door de gemeente richting ondernemers met betrekking tot het toevoegen van zonnepanelen op parkeerplaatsen en bassins. In onze ogen zijn er zeker ondernemers die dit soort zaken willen maar lopen we tegen een overvol net aan. Is het niet van groter belang dat de gemeente haar focus daarop legt; zodat ook andere initiatieven met betrekking tot energie weer van de grond komen?

Pagina 49
Energietransitie. Er loopt een hele mooie pilot met gemeente en provincie over een model voor verduurzamen in winkelgebieden; als dit een succes blijkt worden we een voorbeeld voor de hele regio. Dit pilot voldoet in een enorme behoefte omdat juist winkelgebieden complexe locaties zijn om te verduurzamen en hier landelijk en lokaal nog weinig focus voor is. Een mooi moment om ook deze pilot te delen met uw raad.

Pagina 62
Branding strategie vanuit het college werkprogramma. Er is met BIZ’en en ondernemers gesproken om input op te halen omtrent de brandingsstrategie van Westland; we zijn benieuwd naar de voortgang en de uitkomsten hiervan.

Pagina 68
Cultuur dient onderdeel te zijn van de maatschappelijke opgaven. Er worden hier mooie voorstellen met betrekking tot cultuur gedaan. We missen hier kansen voor cultuur in de centra; op deze manier kan je dossiers samenbrengen; wordt hier ook naar gekeken in planvorming en toekomstige plannen bij het verplaatsen van culturele instellingen?

Pagina 72
Dienstverlening. Er wordt in dit hoofdstuk ingegaan op dienstverlening vanuit de gemeente. Belangrijk onderdeel hiervan is ook de BuitenBeterApp en het doen van meldingen online/telefonisch bij de gemeente; regelmatig horen wij klachten van onze achterban over de terugkoppeling; denk aan het wel afhandelen als er (nog) niks gedaan is; een beknopt antwoord als ‘kan niet/gaat niet’. Dit motiveert mensen niet om zaken te melden en versterkt het vertrouwen in de gemeente niet.

Pagina 107
Ondermijning. Een dossier wat ook bij ondernemers leeft en speelt. We blijven graag met de gemeente in verbinding om ondernemers hierover te informeren.

Pagina 110
Meldingsbereidheid wordt hier als aandachtspunt benoemd. We merken bij ondernemers dat terugkoppeling van groot belang is. Ook als je inhoudelijk niks kan zeggen; is het toch van belang om hierover te communiceren. Anders leeft het gevoel dat melden geen zin heeft.

Pagina 111
Bedrijvigheid en veiligheid. Hier wordt gesproken over veilige evenementen en recreatie. In dit dossier willen wij graag meegeven; durf onderscheid te maken tussen risicovol en niet risicovol; blijf het verschil zien tussen een kinderkermis en festival. Als je afspraken met een partij maakt rondom een evenement steun die partij dan ook naar buiten; verschuil je als gemeente niet achter die partij; maar treed samen naar buiten over de gemaakte afspraken. Durf ook economisch belang af te wegen bij het verstrekken van vergunningen.

Pagina 139
Vergroenen centra. De vorige wethouder heeft mooie groenboekjes laten opstellen voor het vergroenen van de centra; helaas loopt de huidige wethouder tegen een budgetplanfond aan; de voorgaande wethouder riep altijd ‘voor goede plannen is geld’ in hoeverre ziet men ruimte om onze gemeente die de minste groene gemeente van Nederland is verder te vergroenen; ook in de kernen en op bedrijventerreinen.

Pagina 140
Verkeersveiligheid. Al jaren is er een roep in ’s-Gravenzande voor nieuw straatwerk in een deel van het winkelgebied; in eerste instantie door de keuze van het straatwerk dat bij regen en ijzel direct een schaatsbaan wordt waardoor er al meerdere ongelukken zijn gebeurd. Na de bouw van het nieuwe winkelcentrum is de straat naast glad ook nog eens enorm beschadigd wat nieuwe risico’s met zich meebrengt. Na jaren toezeggingen die niet nagekomen worden leeft er één prangende vraag bij de BIZ; wanneer is er ruimte om de Langestraat aan te pakken van A tot Z; zodat niet na 2 jaar opnieuw de straat open moet voor het vergroenen en vervangen van meubilair. Wij willen u met klem vragen voor de leefbaarheid en veiligheid in het centrum dit onderwerp op te nemen in de begroting. Zij bijgevoegde noodkreet van de BIZ. (bijlage 2)

Pagina 175
Visies. Op meerdere locaties in het document wordt gesproken over visies/inspraak mogelijkheden. Wees je als gemeente heel bewust over participatietrajecten en visies. Je wekt hiermee verwachtingen waar niet altijd aan voldaan kan worden. Voorbeelden: Groenplan; structureel groen blijkt nu financieel toch een uitdaging. Centrumplan Wateringen; tergend traag traject. Monster; al meermaals toezeggingen over verbetering van straatmeubilair; tot op heden nog niet aangepakt.

Handhaving. Op heel veel thema’s wordt er gesproken over goede/extra handhaving. We merken dat de huidige capaciteit van handhavers nu al problemen geeft ‘zonder de extra/goede’ handhaving. Denk hierbij aan het thema foutparkeren in de centra/ verkeer op plekken waar dit niet hoort/ parkeren op bedrijventerreinen. Hierbij krijgen we vaak terug dat er onvoldoende capaciteit voor handhaving is. In hoeverre kan er dan voldaan worden aan de wens tot extra/betere handhaving op nog meer dossiers? Dit is voor ons een zeer groot zorgpunt omdat veel dossiers waar wij ons al jaren druk om maken vallen/staan met dit punt. Bij gelijkblijvende handhaving blijven problemen of vergroten deze.

Het MKB is de banenmotor van Nederland zo ook hier in de regio. Als wij deze begroting lezen zien en voelen wij deze waardering onvoldoende terug.

Met snel veranderende wetgeving; hogere looneisen in cao’s; CSRD-wetgeving; bol/dor register; steeds meer taken die meer kosten met zich meebrengen is het voor ons dan ook onbespreekbaar om lasten voor het MKB te verhogen. Wij willen u dan ook vragen om lastenverhoging of het toevoegen van nieuwe precario/perceptiekosten niet eens in overweging te nemen.

Gooi de winsten van multinationals niet op één hoop met het MKB, waarbij deze megawinsten verre van vanzelfsprekend zijn maar die wel het overgrote deel van de Westlanders in dienst hebben een daarnaast grote sponsoren zijn van de lokale sportclubs en verenigingen! We dienen het MKB te faciliteren en hen te koesteren voor onze mooie regio!

Met vriendelijke groet,

Shirley Schelkers
Voorzitter MKB Westland

Europa 1 | 2672 EH Naaldwijk

Tel: 0174 72 58 18
Email: info@mkbwestland.nl
Website: mkbwestland.nl