Fractievoorzitter Sander Zuyderwijk, VVD Westland

Voor fractievoorzitter van VVD Westland Sander Zuyderwijk is het MKB erg belangrijk: “Behalve dat ik graag naar de lokale ondernemer ga, is het ook van levensbelang voor verenigingen. Bedrijven zijn bereid geld in de samenleving terug te laten vloeien in de vorm van sponsoring. Echter als de belasting te hoog wordt, komt dit onder druk te staan. De OZB-verhoging voor bedrijven was helaas onontkoombaar, maar zal deze collegeperiode niet verder stijgen. VVD Westland heeft zich hardgemaakt om de stijging beperkt te houden, de eigenlijke voorstellen waren nog hoger…”

Vier thema’s

Voor Zuyderwijk moeten Westlandse centra op vier terreinen voldoen aan een bepaald niveau: “Wij werken met vier thema’s; bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Bereikbaarheid is van levensbelang voor ondernemers, winkels zullen goed bereikbaar moeten zijn. Ook moet gekeken worden naar het wegnemen van drempels voor minder mobiele mensen. Qua leefbaarheid spant de gemeente zich in voor de openbare inrichting; een bepaalde uniformiteit in de inrichting en het groenplan zijn hierbij actuele thema’s. Echter verwachtingsmanagement speelt een rol; je kunt niet iedereen gelukkig maken. Veiligheid blijft een belangrijk onderwerp voor ons, met een slinkend politie-apparaat moeten we blij zijn met de Keurmerken Veilig Ondernemen in de kernen en met de inzet van de diverse buurtpreventies. Ten slotte moet Gemeente Westland helder communiceren, dan ontstaat er vaak meer begrip voor situaties.”

Glastuinbouw

Voor Zuyderwijk hangt een welvarend MKB ook samen met de ontwikkeling van de glastuinbouw: “Het midden- en kleinbedrijf en de glastuinbouw hangen in Westland met elkaar samen. In 2019 zijn we uitgeroepen tot dichtst bebouwde gemeente van Nederland, dus over het glasareaal zal in de toekomst een brede discussie gevoerd moeten worden. Glas, huizen, infrastructuur, andere bedrijvigheid, alle willen gebruik maken van de beperkte ruimte. Het glasareaal is als getal niet heilig, wel moet Westland zijn kennispositie behouden.”

Arbeidsmigranten

“Arbeidsmigranten zijn nu simpelweg nodig in Westland, daar kunnen we niet onder uit. Het doel om ‘2000 bedden’ te realiseren is bijna bereikt. Nu wordt er overgegaan tot huisvesten bij tuinders… VVD Westland heeft voorgesteld om een afdracht door de huisvester per bed te rekenen ten behoeve van handhaving door BOA’s. Alleen zo houden we het veilig, leefbaar voor de omgeving en voorkomen we uitbuiting”, zegt fractievoorzitter Zuyderwijk tenslotte.