Energie Subsidies

Op deze pagina hebben wij diverse duurzame subsidies van de overheid onder elkaar gezet. Denk hierbij aan zaken als het verduurzaam van het productie proces, gebouw door een warmtepomp en een zonneboiler of  heb je een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot?

GMO Groenten en fruit

Bent u een erkende producentenorganisatie (PO)? En gaat u de groente- en fruitproductie van uw leden verduurzamen of verbeteren? Vraag hiervoor de subsidie gemeenschappelijke marktordening (GMO) Groenten en fruit aan.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/gmo-groenten-en-fruit

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Wilt u als ondernemer minder energie gebruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee u minder CO2 uitstoot? Voor pilot- of demonstratieprojecten binnen uw bedrijf kunt u subsidie aanvragen vanuit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dei

DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Investeert u als ondernemer en/of eindgebruiker in een innovatie voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen? En doet u dat alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u subsidie aanvragen uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dei/aardgasloos

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen waarvan de werking is bewezen? Maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aan.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/veki

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Verduurzaam uw productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. Dat kan met een (hybride) warmtepomp en een zonneboiler.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers

MIA en Vamil voor ondernemers

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers

Zonnig Zuid-Holland, subsidie

Eigenaren van grote daken, waterbassins of parkeerterreinen die geschikt gemaakt moeten worden om PV-panelen te kunnen instaleren, komen in aanmerking voor subsidie.

Ook eigenaren die een dak, waterbassin of parkeerterrein aan een energiecoöperatie, of soortgelijk initiatief ter beschikking willen stellen, kunnen deze subsidie aanvragen.

https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/zonnig-zuid-holland-subsidie/

Verduurzaming bedrijventerreinen, subsidie

De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het zuinig omgaan met energie en het opwekken van eigen duurzame energie draagt in grote mate bij aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Duurzame en energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen dragen bovendien bij aan het doel uit het Klimaatakkoord om in 2030 de helft minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 te realiseren.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

Paragraaf 2 Energie op bedrijventerreinen:

  1. de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen
  2. gebouwgebonden maatregelen ten behoeve van energiebesparing
  3. de aansluiting op een lokaal warmtenetwerk
  4. de uitwisseling van energie tussen bedrijven

Paragraaf 3 Verduurzaming van bedrijventerreinen:

  1. maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie
  2. maatregelen ten behoeve van de vergroting van de biodiversiteit

Paragraaf 3a Transitie naar een circulaire economie:

  1. het collectief organiseren van goederen en diensten en wederzijdse uitwisseling van materialen
  2. het collectief verwerken van afval of grondstoffen, of
  3. de toepassing van circulaire materialen in de inrichting van de openbare ruimte

https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/verduurzaming-bedrijventerreinen-subsidie/

Lokale initiatieven energietransitie, subsidie

Op veel plekken in Zuid-Holland zijn lokale initiatieven bezig met opwekking van duurzame energie, isolatiemaatregelen en/of besparing. Met deze regeling hebben lokale initiatiefnemers (paragraaf 2) de mogelijkheid om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Meer gerealiseerde projecten leiden tot minder CO2-uitstoot, de belangrijkste doelstelling van de energietransitie.

https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/lokale-initiatieven/

Energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-Holland

Bedrijven in de industriële sector gebruiken veel energie voor hun productie. Deze bedrijven schakelen nu over op duurzame energie zoals restwarmte of waterstof. Maar de infrastructuur is daar niet op berekend. Om de bedrijven te helpen die aanpassing te doen is de subsidieregeling ‘energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-Holland’ in het leven geroepen. Met de subsidieregeling draagt de provincie bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot van de industrie en versterken en ondersteunen we de stap naar de economie van morgen. Het stimuleren van deze energie-infrastructuur past bij de ambitie van de provincie om een open, voor iedereen toegankelijke infrastructuur voor duurzame energie te realiseren.

https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/energie-infrastructuur-industrieterreinen-zuid/

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde