In de zomer van 2021 heeft Gemeente Westland in samenwerking met het Westlandse bedrijfsleven Westland Agenda III geïntroduceerd.  Gezamenlijke fondsen van gemeente en bedrijven hebben als oogmerk in te zetten op een veerkrachtige economie door het opzetten van projecten en het uitvoeren van activiteiten. Voor de uitvoering ervan is van overheidswege
€ 3 miljoen beschikbaar, onder voorwaarde van een minimaal gelijkwaardige investering door het bedrijfsleven. Streamer maakt na het eerste half jaar de balans op. 

Viertal projecten

Al vanaf de eerste maanden van de openstelling van de meest recente ‘Westland Agenda’ is  meerdere keren een beroep gedaan op de regeling. Een kwartet aan projecten kreeg een positieve beoordeling van de stuurgroep. In de stuurgroep zitten o.a. vertegenwoordigers van de diverse belangenorganisaties (Glastuinbouw Westland, MKB Westland en VNO-NCW Westland-Delfland), ondernemers en een vertegenwoordiging van het College van B&W. Op de officiële projectenlijst staan nu initiatieven over data gedreven groei in de glastuinbouw, herpositionering van het WHC, startup Horti Heroes en een project over Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Green Team 

De wereld digitaliseert, Westland is hierop geen uitzondering. Ook de alom aanwezige glastuinbouw ziet het belang van investeren in de digitalisering teneinde de sector klaar te maken voor de toekomst. Stichting Tomatoworld heeft een fieldlab gehouden met de naam ‘Data Driven Automated Growing’, dat was zo succesvol dat Tomatoworld er op wil voortbouwen. Zowel teeltbedrijven als technische toeleveranciers zitten te springen om (jonge) mensen die digitaliseringsvraagstukken kunnen oplossen. Doel is high potentials van buiten de glastuinbouw te enthousiasmeren en startups in contact brengen met de tuinbouwpraktijk. Hackathons en pilots moeten uiteindelijk leiden tot oprichting van een Green Team; een ploeg van circa acht studenten van diverse opleidingen en niveaus die actief blijft in een doorlopend traject.

Herpositionering WHC

Het World Horti Centre is in 2018 geopend en heeft mettertijd veel zakelijke bezoekers verleid naar Westland te komen. Vanwege de coronapandemie heeft er recentelijk een wijziging plaatsgevonden in benaderingswijze van (potentiële) klanten. Deze verschuiving ziet vooral op de verandering van fysieke naar digitale bezoekers. Het WHC heeft met de 130 participanten uit het Westlandse bedrijfsleven overleg gehad, hetgeen heeft geleid tot een herpositionering. Meer digitale en interactieve communicatie met relaties is een onderdeel van deze herijking. Een ander onderdeel is het ontwikkelen van themapleinen. Deze pleinen zullen de focus meer op consumenten leggen, hiermee kunnendraagvlak en bekendheid in Westland worden bevorderd.  

Hortiheroes

‘Een soft landing spot met een programma dat toegang biedt tot klanten, strategisch partners, kapitaal, kennis en talent in combinatie met een inspirerende co-werkplek, test- en showcase faciliteiten in het hart van de sector.’ Zo omschrijft Hortiheroes in het projectvoorstel wat zij wil bieden aan startups en talent. De magneetwerking die het WHC heeft kan worden ingezet voor deze doelstellingen. Het project zou in concreto een vast aanspreekpunt dat scout, verbindt en faciliteert, netwerkmogelijkheden, pitches tijdens (inter)nationale bijeenkomsten en in media, testfaciliteiten in samenwerking met partners en vergaderruimten behelzen.  

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Patijnenburg, MKB Westland, VNO-NCW Westland-Delfland en Glastuinbouw Westland zetten zich samen in voor een duurzame, sociaaleconomische ontwikkeling en een gezonde, inclusieve arbeidsmarkt in Westland. ‘Arbeidsmarktvisie Westland’ is het vertrekpunt van een nauwe alliantie tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven op het thema arbeidsmarkt en onderwijs. Doel is ervoor te zorgen dat het in Westland goed en leerzaam werken is. De organisaties hebben een kwartiermaker aangesteld die een opzet maakt met het platform Arbeidsmarkt & Onderwijs die moet leiden tot een uitvoeringsagenda.  Deze agenda is aanvullend op de activiteiten van allianties die in regionaal en provinciaal verband actief zijn. Specifiek wordt gefocust op vier sectoren (Tuinbouw, Techniek, Transport & Logistiek en Horeca) in drie deelthema’s (Goed werkgeverschap, Leven Lang Leren en Westland Inclusief). 

Vragen staat vrij

Naast de lopende projecten zitten nog andere projectvoorstellen in de pijplijn. De stuurgroep verwelkomt nog nieuwe voorstellen. Er is voldoende budget beschikbaar voor projecten die kunnen variëren van enkele tientallen duizenden euro’s tot enkele tonnen. Cofinanciering is vanzelfsprekend een pré en vaak ook een harde voorwaarde, maar in bijzondere gevallen kan volstaan worden met een relatief geringe eigen bijdrage aan de totale projectkosten. Leden van MKB Westland wordt opgeroepen om projecten op het gebied van detailhandel, horeca, verlevendigen centra, digitalisering of imago te melden. 

Meer weten?

Heb je een project, neem dan contact op met Marjan Naaktgeboren via
marjan@mkbwestland.nl