Duncan Plomp, Groenlinks Westland: College blijft hangen in  visievorming, we moeten overgaan tot actie.

Duncan Plomp is lijsttrekker van Groenlinks Westland, hij woont in De Lier. In het dagelijks leven werkt Plomp als softwareprogrammeur. Rijdend langs het Binnenhof bedacht hij in 2020 dat regelmatig ‘een vakje rood kleuren’ niet voldoende is, hij meldde zich aan bij de partij en werd een jaar later gekozen als lijsttrekker in Westland.

Is het raadslidmaatschap nog wel een nevenfunctie? 

Voor de verbinding is het van belang dat raadsleden in de maatschappij staan. Een reguliere baan helpt hier enorm bij, het raadslidmaatschap moet een bijbaan blijven. Als het werk te veel wordt, moeten daar maatregelen tegen genomen worden van rijkswege.

Groenlinks hekelt soms het gebrek aan uitvoering van huidig College van B&W.

We blijven hangen in visievorming, als we dat willen doorbreken moeten we een raadsmeerderheid hebben die het College tot actie dwingt. Als er na de verkiezingen weer een coalitie komt die altijd de veilige keuzes maakt en nooit overgaat tot actie, zullen we wederom verzanden in vier jaar van stagnatie. De burger bepaalt wie de raadsleden straks zijn! 

Hoe kijkt men naar de Westlandse politiek buiten onze gemeente? 

Keer op keer zien we dat besluiten van Gemeente Westland worden teruggedraaid door de provincie, de Raad van State of zelfs per Koninklijk Besluit. Dit schaadt het imago van Westland, maakt Westland een onbetrouwbare partner en brengt Westland uiteindelijk meer schade toe dan het ‘probleem’ dat men probeerde op te lossen. Hoe kan een overheid van haar burgers verlangen dat zij zich aan de regels houden terwijl de overheid dat zelf ook niet doet?

Waarom zou een ondernemer op Groenlinks moeten stemmen? 

Progressief ondernemen wordt geremd door rechtse stemmers die alles bij het oude willen laten. Als we bijvoorbeeld de klimaatregels niet ter harte nemen, zetten we onszelf op achterstand. In omringende landen bieden nieuwe ontwikkelingen grote kansen, denk aan kansen op windmolenbouw. Ook moeten we door de coronapandemie getroffen ondernemers steunen, mogelijk door lastenverlaging.

Stel: er is plots een bedrag van 10.000.000 euro te besteden. Waaraan besteedt Groenlinks dit? 

GroenLinks zou het liefst investeringen willen doen die duurzaam gedrag stimuleren, zoals het verbeteren van de fietsinfrastructuur, met bredere fietspaden en goede aansluitingen. Ook wil GroenLinks investeren in meer groen in Westland, bijvoorbeeld door het opzetten van ‘tiny forests’. 

https://westland.groenlinks.nl/