Detailhandelsvisie in ontwikkeling

De BIZ’en (zie voor meer informatie over de BIZ’en het artikel op pag. 18 en 19) en MKB Westland vragen al geruime tijd om een detailhandsvisie in Westland. Afgelopen zomer zijn de eerste stappen gezet om de contouren van dit beleid op te stellen. Behalve de BIZ’en in Westland is ook de input van de inwoners gevraagd. Doel van Gemeente Westland is om uiterlijk aan het einde van dit jaar het beleid vast te stellen.

Waarom een beleid?

Het beleid dat opgesteld wordt, geeft kaders voor het vestigingsklimaat in Westland. Zo worden er diverse type winkelgebieden onderscheiden om daarmee potentiële nieuwe ondernemers inzicht te geven welk gebied bij hen past. Daarnaast geeft het beleid ook richting aan het wenselijke winkelgebied. Pandeigenaren en gemeente kunnen hierbij met elkaar in gesprek over de functies van panden en de mogelijkheid tot wijziging van de bestemming. Hierbij valt te denken aan kansen van omzetting van winkelfunctie naar woonfunctie. Dit zou de grote vraag naar woningbouw mede kunnen temperen. Het te ontwikkelen beleid geeft ook inzicht in de investeringsagenda. Zo kan er na het vaststellen van dit beleid gericht gekeken worden welke straten gekenmerkt zijn als winkelgebied. Deze kunnen op niveau worden gehouden en waar mogelijk verfraaid.

Online reactieplatform

Op acht september heeft het bureau, dat in opdracht van de gemeente het onderzoek naar dit beleid doet, een presentatie gegeven aan de BIZ’en en MKB Westland. In deze presentatie is tevens de input besproken die gegenereerd is middels het online platform waarop inwoners konden reageren. Veelal kon het Westlands publiek zich vinden in de uitgezette lijn. Wel kwamen er nog veel tips binnen die zagen op de parkeermogelijkheden in de centra, het schoonhouden van de centra maar ook heel concreet wensen met betrekken tot winkelketens die men graag terug wil zien in het straatbeeld. Dit laatste kan helaas niet middels het beleid afgedwongen worden. Wel kunnen de betreffende winkelcentra contact leggen met deze ketens om hen uit te nodigen een vestiging in Westland te openen. Een goed beleid van de gemeente kan hier wel ondersteunend aan zijn.

Presentatie conceptrapport

Op de bijeenkomst is tevens het conceptrapport besproken met de BIZ’en en MKB Westland. Als ondersteuning hierbij was ook een afvaardiging van INRetail aanwezig om advies te geven over de uitkomsten van het onderzoek. Het conceptrapport wordt met alle input verder uitgewerkt tot het definitieve rapport dat aangeboden zal worden aan de raad. MKB Westland vindt het belangrijk dat naast dit rapport er een uitvoeringsplan komt met bijbehorende begroting om te voorkomen dat dit plan onderin een la verdwijnt. Het is nu vijf voor twaalf en we moeten als Westland meebewegen met de ontwikkelingen die ons anders in een razend tempo inhalen.