Aanbestedingsbeleid Westland kan beter

Naar aanleiding van een rondetafelconferentie van 9 oktober jl. heeft MKB Westland in de media aandacht gevraag voor het aanbestedingsbeleid van Gemeente Westland. In de ogen van MKB Westland is de gemeente op de goede weg, maar zijn er nog wat verbeterslagen te maken.

In 2016 is er een nieuw aanbestedingsbeleid ingevoerd, destijds is afgesproken na twee jaar een evaluatie te houden. In het kader hiervan is er een tijdspad gemaakt waarvan de rondetafelconferentie de start vormde. Helaas was een deel van de politieke partijen niet vertegenwoordigd bij deze conferentie.

Verbeterpunten

Aangezien deze bijeenkomst de start vormde van verdere politieke besluitvorming, heeft MKB Westland een brief gestuurd aan burgemeester & wethouders en gemeenteraad met o.a. de volgende drie punten:

1) De gemeente zou primair bij lokale ondernemers moeten kopen en deze aankopen spreiden over de verschillende aanbieders in Westland. Er moet niet standaard voor dezelfde ondernemer worden gekozen bij ‘enkelvoudig onderhandse aankopen’ (aankopen tot 30.000 euro). De controle hierop ontbreekt momenteel volledig hetgeen tot onwenselijke situaties zou kunnen leiden, althans bepaalde bedrijven kan bevoordelen of juist benadelen.

Advies MKB Westland:
Creëer een werkwijze waarbij aankopen bij diverse aanbieders worden gedaan zonder een enorme bureaucratie op te tuigen. De gemeente zou met een goed inkoopsysteem moeten werken, zo worden inkoopnummers en declaraties van ambtenaren onderscheiden. Pas dan ontstaat een goed beeld.    

 

2) Aankopen worden momenteel niet gemonitord, althans er wordt geen onderverdeling per branche of soort aankoop bijgehouden. Op deze manier zegt een getal als ‘24%’ (het percentage inkoop gerelateerde betalingen dat in Westland wordt uitgegeven) niet veel. Gaat het hier om twee grote infrastructurele projecten bij bouw- en infrabedrijven of om aankopen bij 100 middenstanders?

Advies MKB Westland:
Zorg dat er een goed inzicht ontstaat op welke terreinen het Westlands bedrijfsleven momenteel zaken doet met Gemeente Westland. Alleen als dit inzicht er is, kan er mogelijk worden bijgestuurd waar bepaalde branches of sectoren relatief gezien achterblijven waar het zaken doen met Gemeente Westland betreft.

 

3) De gemeentelijke cijfers staan op zichzelf, er wordt althans nergens in de huidige evaluatie verwezen naar andere gemeenten. Wellicht valt er veel te leren van hoe andere gemeenten een lokaal aanbestedingsbeleid vormgeven, wellicht kan Westland een lichtend voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Op deze manier krijgen de getallen uit de evaluatie en de enquêtes context die noodzakelijk is om beleidsaanpassingen te realiseren.

Advies MKB Westland:
Laat een benchmark maken met vergelijkbare gemeenten en leer van elkaars werkwijzen.

 

Rol MKB Westland

MKB Westland ziet voor haarzelf ook een taak weggelegd; behalve het voeden van het college en de gemeenteraad, is ook het informeren van haar leden over het aanbestedingsbeleid een taak. De gemeente is voornemens hierover bijeenkomsten te organiseren, MKB Westland zal met genoegen zorgen voor een goedgevulde zaal.

Naar aanleiding van de kritiek van MKB Westland is er goed contact geweest met de verantwoordelijk wethouder en de vakspecialist aanbestedingen. Hierin is afgesproken dat MKB Westland direct bij de beleidsaanpassingen wordt betrokken zodat mooie resultaten geboekt kunnen worden voor het Westlandse bedrijfsleven en daarmee voor Westland als geheel.